Міжнародна діяльність

Перелік вкладів Адміністрації зв'язку та радіочастот України до міжнародних організацій за участю ДП "УНДІРТ"  (Період 1995 – 2018 рр.)

1995


 1. Ukraine. Contribution: Television Broadcasting System in the Ukraine (Україна. Вклад: Система телевізійного мовлення в Україні) / Doc. 11/73-E, 14.03.95.

 2. Ukraine. ITU. SG-R. Contribution: Building the Teletext System Within Composite SECAM System Signal (Україна. Дослідна Комісія 11. Вклад: Побудова системи телетексту в складі повного сигналу системи SECAM) / Doc. 11/74-E, 14.03.95.

 3. Ukraine. “Considerations on Planning ENHANCED SECAM System Studies” (Україна. “Міркування по плануванню досліджень системи ENHANCED SECAM”)/Doc. 11А/37-E, 12.09.95.

 4. Ukraine. Report: Studies on problem of choice of reference signal for evaluation and correction of linear distortion in TV channel (Україна. Звіт: Дослідження з проблеми вибору опорного сигналу для оцінки і корекції лінійних спотворень у ТВ тракті) / Doc. 11A/42-E, 17.11.1995.

 5. Ukraine. Proposals on Draft Report ENHANCED SECAM TV System (Україна. Пропозиції з проекту Звіту: СИСТЕМА ПОКРАЩЕНОГО ТБ ENHANCED SECAM) / Doc. 11A/43-E, 17.11.1995.

 6. Working Party 11A. Preliminary draft Report on Enhanced SECAM television system (Робоча Група 11А. Попередній проект Звіту по системі телебачення ENHANCED SECAM (підготовлений делегацією України в процесі зборів РГ 11А МСЕ-Р)) / Doc. 11А/ТЕМР/30-Е, 05.12.95.

 7. Ukraine. Proposition on Amendment to Recommendation ITU-R BT.470-3 (Україна. Пропозиція по доповненню Рекомендації ITU - R BT . 470-3) / Doc . 11 A /44 E , 17.11.95.

1996


 

 1. Ukraine. On Choice of Parameters of Digital Sound for ENHANCED SECAM TV System (Україна. Дослідна Комісія 11. Вклад: Про вибір параметрів цифрового звукового супроводу для ТВ системи ENHANCED SECAM) / Doc. 11A/47-E, 11C/34-E, 6.11.96.

 2. Ukraine. Report: Colorimetrical Quality of TV Images (Україна. Звіт: Колориметрічна якість кольорових ТВ зображень) / Doc. 11A/52-E, 07.11.96.

 3. Ukraine . Report: Enhanced SECAM TV System: Revision and Amendment (Україна. Звіт: ТВ система ENHANCED SECAM: уточнення і доповнення) / Doc. 11A/48-E, 11C/36-E, 06.11.96.

 4. Ukraine . The Concept of Adaptive Colour Image Quality Control in Future TV Systems. (Україна. Концепція адаптивного керування якістю кольорового зображення в ТВ системах майбутнього)/Doc. 11A/51-E, 11C/39-E, 06.11.96.

 5. Ukraine . On Choice of Parameters of ENHANCED SECAM TV System for Standards D, K (Україна. Вибір параметрів системи мовного телебачення ENHANCED SECAM для стандартів D, К) / 11A/50-E, 11C/38-E, 06.11.96.

 6. Ukraine . On Building of the Interactive Channel of Interactive TV System (Україна. Про побудову інтерактивного каналу системи інтерактивного ТБ) / Doc. 11A/49-E, 11C/37-E, 06.11.96.

 7. On overview of the activities of the ITU in television colorimetry / Chris J. Dalton (GB), Ken P. Devies (Canada), Oleg V. Gofaizen (Ukraine) (Доповідь делегації МСЕ в МКО: Огляд діяльності МСЕ в області телевізійної колориметрії/К. Дж. Далтон (Великобританія), К.Л. Девис (Канада), О.В. Гофайзен (Україна)) / Proceedings of the CIE Expert Symposium'96. – 25-27.03.96.

 8. Some Ideas on Quality of Audiovisual Information, Transferred and Displayed by Terminal Equipment / O. Gofaizen (Ukraine) (Документ делегації України: Деякі міркування про якість аудиовізуальної інформації, переданої і відтвореної термінальним устаткуванням) / ETSI TC TE TD. 60, ETSI TC TE Plen. Meet. 10-14.06.96.

1997


 

 1. Ukraine . Report: Study of GCR Signal for Evaluation and Correction of Linear Distortion in TV Chain (Україна. Звіт: Дослідження тест-сигналу GCR для корекції лінійних спотворень у наскрізному ТВ тракті) / Doc. 11A/80-E, 11C/55-E, 01.04.97.

 2. Ukraine . Propositions on Possible Revision and Amendment of System C GCR Signal Specification (Україна. Пропозиції щодо можливого доповнення й уточнення специфікації сигналу GCR системи С) / Doc. 11A/81-E, 11C/56-E, 01.04.97.

 3. ITU. SG-R. Ukraine . Amendment to Document 11A/42 (Україна. Поправка до документу 11А/42) / Doc. 11A/86-E, 01.04.97.

 4. ITU. SG-R. Ukraine . Proposal for Draft New Question: Adaptive Image Quality Control in Future TV Systems (Україна. Пропозиція щодо проекту нового Питання: Адаптивне уаравління якістю зображення в ТВ системах майбутнього) / Doc. 11A/82-E, 01.04.97.

 5. Working Party 11A. Special Rapporteur on adaptive image quality control in future TV systems. Draft New Question: Adaptive Image Quality Control in Future TV Systems (Робоча Група 11А. Спеціальний доповідач про адаптивне керування якістю зображення в ТВ системах майбутнього. Проект нового Питання: Адаптивне керування якістю зображення в ТВ системах майбутнього) / Doc. 11A/82-E, 01.04.97.

 6. Ukraine . Propositions on ENHANCED SECAM (SECAMplus) TV Transmission System Specification (Україна. Пропозиція щодо специфікації системи телебачення ENHANCED SECAM (SECAMplus)) / Doc. 11A/85-E, 01.04.97.

 7. Working Party 11A. Special Rapporteur on Enhanced SECAM Transmission System Studies. Preliminary Draft New Recommendation ITU-R BT. [11A/]: Enhanced Wide-Screen SECAM TV Transmission System (the SECAMplus System) (Робоча Група 11А. Спеціальний доповідач про дослідження системи ТБПЯ Enhanced SECAM. Попередній проект нової Рекомендації ITU-R BT.[11A/]: Широкоекранна система телебачення ENHANCED SECAM (SECAMplus)) / Doc. 11A/84-E, 01.04.97.

 8. Ukraine . Proposal for Draft New Question: Assessment and Optimization of Quality of Colour Reproduction in Television (Україна. Пропозиція щодо проекту нового Питання: Оцінка й оптимізація якості кольоровідтворення в телебаченні) / Doc. 11A/83-E, 11E/40-E, 01.04.97.

 9. Ukraine and special rapporteur for methods of assessment and optimization of quality of colour reproduction in television. Draft New Question: Assessment and Optimization of Quality of Colour Reproduction in Television (Україна і спеціальний доповідач щодо методів оцінки й оптимізації якості кольоровідтворення в телебаченні. Проект нового Питання: Оцінка й оптимізація якості кольоровідтворення в телебаченні) / Doc. 11A/83-E, 11E/40-E, 01.04.97.

 10. Ukraine. Proposition for Amendment of Recommendations ITU-R BS.707-1 (Україна. Пропозиція щодо доповнення Рекомендації ITU-R BS.707-1) / Doc. 10B/45-E, 09.04.97.

 11. Ukraine. Some Aspects of System B Teletext Specification (Україна. Деякі питання стосовно специфікації системи С телетексту) / Doc. 11A/100-E, 09.04.97.

 12. Ukraine . Proposed Improvement of Interpretation of Experimental Data for TV Images Quality Assessment (Україна. Пропозиція щодо вдосконалення інтепретації експериментальних даних для оцінки якості ТВ зображень) / Doc. 11/91-Е, 15.04.97.

 13. Working Party 11A. Special Rapporteur on Enhanced SECAM system studies. Preliminary Draft Report: Enhanced SECAM Television Transmission System (The SECAM plus System) (Робоча Група 11А. Спеціальний доповідач щодо вивчення системи Enhanced SECAM. Попередній проект Звіту: Поліпшена телевізійна система СЕКАМ (Система СЕКАМ плюс)) / Doc. 11А/8 (Rev. 2)-E, 11C/135 (Rev. 1)-E, 11.04.97.

 14. Working Party 11A. Basic Principles for Systems and Transmission of Multiview Stereoscopic Television (MVSTV) (Робоча Група 11А. Попередній проект Рекомендації ITU-R ВТ.[11A / MVSTV]: Основні принципи систем і передача стереоскопічного телебачення (MVSTV)) / Doc. 11/114-E, 21.04.97.

 15. Colour Reproduction Quality in TV Systems / O. Gofaizen (Ukraine) (Доповідь делегації МСЕ в МКО: Якість кольоровідтворення в ТВ системах / / О.В. Гофайзен (Украіна)) / Proceedings of CIE Expert Symposium'97 on Colour Standards for Imaging Technology. – 21-22.11.97.

1998


 1. Ukraine . Proposition on Improvement the Report - Study of GCR Signal for Evaluation and Correction of Linear Distortion in TV Chain (Україна. Пропозиція щодо поліпшення Звіту  Дослідження сигналу GCR для корекції лінійних спотворень у ТВ тракті) / 11C/29-Е, 18.03.98.

 2. Working Party 11A. Special Rapporteur for colorimetric quality of TV images assessment and optimization. Today Status of Colour Imaging Systems Design and Development and Possible Ways of Assessment and Optimization of Colour Reproduction Quality in Digital TV Systems of Future (Робоча Група 11А. Спеціальний доповідач з оцінки й оптимізації колориметрічного якості ТВ зображень. Сучасний стан розробок і розвитку систем зображення і можливі шляхи оцінки й оптимізації якості кольоровідтворення в системах цифрового телебачення майбутнього) / Doc. 11A/35-E, 18.03.98.

 3. Ukraine . Today Status of Colour Imaging Systems Design and Development and possible Ways of Assessment and Optimization of Colour Reproduction Quality in Digital TV Systems of Future (Україна. Сучасний стан розробок і розвитку систем зображення і можливі шляхи оцінки й оптимізації якості кольоровідтворення в системах цифрового телебачення майбутнього) / Doc. 11A/35(A1)-Е, 19.03.98.

 4. Ukraine . Methods of Analysis and Interpretation of Experimental Data for TV Images Quality Assessment: Propositions on Modification of Recommendation ITU-R BT. 500-7 (Україна. Методи аналізу й інтепретації експериментальних даних по оцінці якості ТВ зображень: Пропозиції стосовно зміни Рекомендації ITU-R BT. 500-7) / Doc. 11E/30-Е, 20.03.98.

 5. Working Party 11A. Special Rapporteur on ENHANCED SECAM System Studies. Modification of the Draft Report “Elements of an Enhanced Wide-Screen SECAM Television Transmission System (Робоча Група 11А. Спеціальний доповідач з вивчення системи ENHANCED SECAM. Модифікація проекту звіту: Елементи системи широкоекранного ТБ ENHANCED SECAM) / Doc. 11A/33-Е, 18.03.98.

 6. Ukraine . Propositions on Amendment Draft Report: Elements of an Enhanced Wide-Screen SECAM Television Transmission System (Україна. Пропозиції щодо корекції проекту Звіту: Елементи системи широкоекранного телебачення ENHANCED SECAM) / Doc. 11A/34-Е, 18.03.98.

 7. Working Party 11A. Special Rapporteur on ENHANCED SECAM system studies. Modification of the text of Preliminary Draft Recommendation: An ENHANCED Wide-Screen SECAM Transmission System (Робоча Група 11А. Спеціальний доповідач з вивчення системи ENHANCED SECAM. Модифікація тексту попереднього проекту Рекомендації: Система широкоекранного ТБ ENHANCED SECAM) / Doc. 11A/36-E, 19.03.98.

 8. Ukraine. Propositions of Amendment Preliminary Draft Recommendation: An ENHANCED Wide-Screen SECAM Transmission System (Україна. Пропозиції щодо корекції попереднього проекту нової Рекомендації: Система широкоекранного ТБ ENHANCED SECAM) / Doc. 11A/32-E, 18.03.98.

 9. Ukraine . Proposition on Draft New Recommendation: Levels of Quality of Television and Multimedia Images (Україна. Пропозиція щодо проекту нової Рекомендації: Рівні якості телевізійних і мультимедійних зображень) / Doc. 10-11Q/17-E, 16.11.98.

 10. Ukraine. The New Strategy of TV Images and TV Broadcasting Quality Assessment (Україна. Нова стратегія оцінки якості ТВ зображень і якості служби ТВ мовлення) / Doc. 10-11Q/18-E, 17.11.98.

1999


 1. Ukraine. Building of the Analogue-Digital Information Networks based on TV Distribution Networks : Microwave Integrated TV-Radio-Information System (MITRIS) / (Україна. Створення аналого-цифрових інформаційних мереж на базі ТВ розподільних мереж: Мікрохвильова Інтегрована Телевізійна Радіо-Інформаційна Система (МІТРІС) / Doc. 11A/78 r1, 11C/67 r1, 18.05.1999, 10-11/19, 17.05.1999.

 2. Ukraine . On working out of Recommendation ITU-R “Enhanced Wide-Screen SECAM Television Transmission System” and Report “Elements of Wide-Screen Television Transmission System ENHANCED SECAM” (Україна. Про розробку Рекомендації МСЕ-Р “Система Широкоекранного Телебачення Enhanced SECAM” і Звіту “Елементи Системи Широкоекранного Телебачення ENHANCED SECAM”) / Doc. 11A/76, 17.05.1999.

 3. Working Party 11A. Special rapporteur for study ENHANCED SECAM television transmission system. Progress Report: On Development of Recommendation ITU-R “Enhanced Wide-Screen SECAM Television Transmission System” and Report “Elements of Wide-Screen Television Transmission System Enhanced SECAM” (Робоча Група 11A. Спеціальний доповідач з вивчення телевізійної системи ENHANCED SECAM. Робочий звіт про стан розробки Рекомендації МСЕ-Р “Система Широкоекранного Телебачення ENHANCED SECAM” і Звіту “Елементи Системи Широкоекранного Телебачення ENHANCED SECAM”) / Doc. 11A/77, 17.05.1999.

 4. Working Party 11A. Special rapporteur for study ENHANCED SECAM television transmission system. Modification of the Draft Report “Elements of an Enhanced wide-screen SECAM Television Transmission System” (Робоча Група 11A. Спеціальний доповідач з вивчення телевізійної системи ENHANCED SECAM. Модифікація проекту Звіту “Елементи системи широкоекранного телебачення ENHANCED SECAM”) / Doc. 11A/33, 17.05.1999.

 5. Ukraine . Report: Color Reproduction Quality Evaluation in Television (Україна. Звіт: Оцінка якості відтворення кольору в телебаченні) / Doc. 11A/70, 17.05.1999.

 6. Ukraine . Propositions on Modification of the Draft Report “Today status of colour imaging systems design and development and possible ways of assessment and optimization of colour reproduction quality in digital TV systems of future” (Україна. Пропозиції по модифікації проекту Звіту “Сучасний стан розробок і розвиток систем кольорового зображення і можливі шляхи оцінки й оптимізації якості відтворення кольору в системах цифрового телебачення майбутнього”) / D oc . 11A/73, 17.05.1999.

 7. Working Party 11A. Special rapporteur for assessment and optimization quality of colour reproduction in television. Revision of the Draft Report “Today status of colour imaging systems design and development and possible ways of assessment and optimization of colour reproduction quality in digital TV systems of future” (Робоча Група 11A. Спеціальний доповідач з оцінки і оптимізації якості кольоровідтворення у телебаченні. Перегляд проекту Звіту “Сучасний стан розробок і розвитку систем кольорового зображення і можливі шляхи оцінки й оптимізації якості кольоровідтворення в системах цифрового телебачення майбутнього”) / D oc . 11A/74, 17.05.1999.

 8. Ukraine . Propositions on Amendment Preliminary Draft Recommendation “Assessment and Optimization of Quality of Color Reproduction in Television” (Україна. Пропозиції щодо доповнення попереднього проекту нової Рекомендації “Оцінка й оптимізація якості відтворення кольору в телебаченні”) / D oc . 11A/66, 17.05.1999.

 9. Working Party 11A. Special rapporteur for assessment and optimization quality of colour reproduction in television. Modification of the Preliminary Draft New Recommendation “Assessment and Optimization of Quality of Colour Reproduction in Television” (Робоча Група 11А. Спеціальний доповідач з оцінки і оптимізації якості кольоровідтворення у телебаченні. Модифікація попереднього проекту нової Рекомендації “Оцінка й оптимізація якості відтворення кольору в телебаченні”) / Doc. 11A/75, 17.05.1999.

 10. Ukraine . Propositions on the Preliminary Draft New Recommendation “Adaptive Image Quality Control in Future TV Systems” (Україна. Пропозиції щодо попереднього проекту нової Рекомендації “Адаптивне керування якістю передавання зображень у телевізійних системах майбутнього”)/ Doc. 11A/68, 17.05.1999.

 11. Working Party 11A. Special rapporteur for adaptive image quality control in television. Preliminary Draft New Recommendation “Adaptive Image Quality Control in Future TV Systems” (Робоча Група 11А. Спеціальний доповідач з адаптивного керування якістю зображення в телебаченні. Попередній проект нової Рекомендації “Адаптивне керування якістю передавання зображень у телевізійних системах майбутнього”) / Doc. 11A/67, 17.05.1999.

 12. Working Party 11A. Special rapporteur for adaptive image quality control in television. Report: Adaptive Image Quality Control in Future TV Systems (Робоча Група 11А. Спеціальний доповідач з адаптивного керування якістю зображення в телебаченні. Звіт: Адаптивне керування якістю передавання зображень у телевізійних системах) / Doc. 11A/81, 11.05.1999.

2000


 

 1. Ukraine . Proposed Preliminary Draft New Recommendation ITU-R BT. [TMIQ]. Quality Levels Of Television And Multimedia Images (Україна. Запропонований попередній проект нової Рекомендації ITU-R BT.[TMIQ]. Рівні якості телевізійних і мультимедійних зображень) ( Doc. 11A/134, 7.02.2000.

 2. Ukraine . Report: Colour reproduction quality assessment in television (Україна. Звіт. Оцінка якості кольоровідтворення в телебаченні) / Doc. 10-11Q/UA-2-99, 7.02.2000.

 3. Ukraine . Proposed Preliminary Draft Appendix 2 to Annex 1 of Recommendation ITU-R BT.1124-2. Reference Signals for Ghost Canceling in Analogue Television Systems (Україна. Попередній проект додатка 2 до доповнення 1 до Рекомендації ITU-R BT.1124-2. Еталонні сигнали для корекції повторів у системах аналогового телебачення) ( Doc. 10-11Q/UA-3-99, 7.02.2000.

 4. Working Party 11C . Special Rapporteur on Matters of Echo Cancelling Technique. Proposed Preliminary Draft Appendix 1 to Annex 1 of Recommendation ITU-R BT.1124-2. Reference Signals for Ghost Cancelling in Analogue Television Systems (Робоча Група 11C. Спеціальний доповідач з питань эхо-коррекции. Попередній проект додатка 1 до доповнення 1 до Рекомендації ITU-R BT.1124-2. Еталонні сигнали для корекції повторів у системах аналогового телебачення) (Doc. 11E/02, 07.02.2000.

 5. Ukraine . Proposition for Modification of Draft New Recommendation ITU-R BT.[Doc. 11(122-Rev. 2]. Measurement Methods Applicable in the Analogue Television Studio and the Overall Analogue Television System (Україна. Пропозиції з модифікації проекту нової Рекомендації ITU-R BT.[Doc. 11122-Rev. 2]. Методи вимірювань, що можна використовувати в аналогових телевізійних студіях і в наскрізному аналоговому телевізійному тракті) ( Doc. 10-11Q/UA-05-99, 7.02.2000.

 6. Ukraine . Propositions for Modification of Recommendation ITU-T J.61 (Україна. Пропозиції щодо модифікації Рекомендації ITU-T J.61) / Doc. COM 9-65-E, 9.02.2000.

 7. Working Party 11A. Special Rapporteur on TV Images Adaptive Quality Control. Revision of Preliminary Draft New Recommendation ITU-R BT.[AIQC]. Adaptive Image Quality Control in TV Systems (Робоча Група 11А. Спеціальний доповідач з адаптивного керування якістю ТВ зображень. Зміна попереднього проекту нової Рекомендації ITU-R BT.[AIQC] Адаптивне керування якістю зображення в ТВ системах) ( Doc. 11А(133, 7.02.2000.

 8. Working Party 11A. Special Rapporteur on Assessment and Optimization of Quality of Colour Reproduction in Television. Modification of the Preliminary Draft New Recommendation. Assessment and Optimization of Quality of Colour Reproduction in Television (Робоча Група 11A. Спеціальний доповідач з оцінки й оптимізації якості кольоровідтворення в телебаченні. Модифікація попереднього проекту Рекомендації: Оцінка й оптимізація якості цветовоспроизведения в телебаченні) ( Doc. 11А/130R1, 07.02.2000.

 9. Ukraine . Proposition on Modification of Recommendation ITU-R BT.470-6. Conventional television systems (Україна. Пропозиції щодо модифікації Рекомендації ITU-R BT.470-6. Системи телебачення звичайної чіткості) / Doc. 11А/129, 7.02.2000.

2001


 

 1. Ukraine. Inter-regional seminar ITU on the transition from SECAM to digital TV broadcasting (Україна. Міжрегіональний семінар МСЕ з переходу від системи SECAM до цифрового ТВ мовлення) / Doc. 6P/44, 6E/74, 6/83, 19.03. 2001.

 2. Ukraine . Proposed answer to Liaison Statement of WP 1B (Doc. 6E/41, 9 Nov. 2000) on technical convergence with respect to Terrestrial Fixed, Mobile and Broadcasting interactive multimedia applications and the associated regulatory environments (Україна. Пропозиції щодо відповіді на звертання РГ 1B (Doc. 6E/41, 9 листопада 2000) стосовно технічній конвергенції наземних фіксованих, мобільних і мовних інтерактивних мультимедійних застосовань і відповідного середовища регулювання) / Doc. 6E/70, 19.03.2001.

 3. Ukraine . On completion of Preliminary Draft New Recommendation – Widescreen enhanced SECAM TV transmission system (Україна. Про завершення попереднього проекту нової Рекомендації “Система широкоекранного ТВ ENHANCED SECAM”) / Doc. 6P/43, 19.03.2001.

 4. Vice-Chairman of SG 6 and Special Rapporteur of WP 6E on GCR signal study. Preliminary Draft Revision of Recommendation ITU-R BT.1124-2 – Reference signals for ghost canceling in analogue television systems (Віце-голова ДК 6 та спеціальний доповідач РГ 6Е з досліджень сигналу GCR. Попередній проект перегляду Рекомендації ITU-R BT.1124-2 “Еталонні сигнали для корекції повторів у системах аналогового телебачення”) / Doc. 6E/72, 22.03.2001.

 5. Ukraine . Proposed Preliminary Draft Appendix 1 to Annex 1 of Rec. ITU-R BT.1124-2 – Reference signals for ghost canceling in analogue television systems (Україна. Пропонований попередній проект Додатка 1 до Доповнення 1 до Рекомендації ITU-R BT.1124-2 “Еталонні сигнали для корекції повторів у системах аналогового телебачення”) / Doc. 6E/73, 19.03.2001

 6. Ukraine . Report – Colour Reproduction Quality Assessment in Television (Україна. Звіт: Оцінка якості кольоровідтворення в телебаченні) / Doc. 6Q/27, 23.03.2001.

 7. Vice-Chairman of Study Group 6 and Special Rapporteur of Working Party 6P. Proposed modification of Preliminary Draft New Recommendation ITU-R BT.[TIMQ] - Quality levels of television and multimedia images (Віце-голова ДК 6 та спеціальний доповідач РГ 6Р. Пропонована модифікація попереднього проекту нової Рекомендації ITU-R BT.[TIMQ] “Рівні якості телевізійних та мультимедійних зображень”) / Doc. 6P/53, 23.03.2001.

 8. Vice-Chairman of Study Group 6 and Special Rapporteur of Working Party 6P. Analysis of problem and of current status of study of adaptive image quality control in television systems (Віце-голова ДК 6 та спеціальний доповідач РГ 6Р. Аналіз проблеми та поточний стан досліджень адаптивного управління якістю зображень в телевізійних системах) / Doc. 6P/57, 26.03.2001.

 9. Ukraine. Proposed modification of Recommendation ITU-R BS.450-2 – Stereophonic system of broadcasting (Україна. Проект модифікації Рекомендації ITU-R BS.450-2 “Стандарти звукового ЧМ мовлення в діапазоні ДВЧ”) / Doc. 6E/67, 16.03.2001.

 10. Ukraine. Draft revision of Question ITU-R 213/10 – Synchronized transmitters in LF and MF and VHF sound broadcasting (Україна. Пропозиція щодо модифікації питання ITU-R 213/10 “Синхронізація передавачів у СХ і ДХ діапазонах) / Doc. 6E/85, 16.03.2001.

 11. Ukraine. Multi-level structure of educational process in the area of telecommunications (Presented to ITU-D) (Україна. Багаторівнева структура процесу освіти в області телекомунікацій) (Подано в ITU-D)) / UA-11-2001.

 12. Ukraine. Proposed Preliminary Draft New Question – Specialists training in the telecommunication and information technology field (Presented to ITU-D) (Україна. Підготовка фахівців в області телекомунікаційних і інформаційних технологій (Подано у ITU-D)) / UA-12-2001).

 13. Ukraine. Proposed modification of Recommendation ITU-R BT.470-6: Broadcasting television systems used in Ukraine (Україна. Пропонована модифікація Рекомендації ITU-R BT.470-6: Системи мовного ТБ, використовувані в Україні) / Doc. 6E/146, 6P/88, 18.09.2001.

 14. Vice-Chairman of SG 6 and Vice-Chairman of WP 6P. Proposed modification of standard MPEG-2 “Video”: Updating of assignment of source colour primaries in video sequence extension (Віце-голова ДК 6 та віце-голова РГ 6Р. Пропонована модифікація стандарту MPEG-2 “Відео”: Доповнення визначення основних квітів джерела в розширенні відображення відеопослідовності для систем з числом рядків, що дорівнює 625) Doc. 6D/40, 6P/84, 18.09.2001.

 15. Vice-Chairman of SG 6 and Vice-Chairman of WP 6P. Proposed modification of standard MPEG-2 “Video”: Updating of assignment of opto-electronic transfer characteristic of signal source in video sequence extension for 625-lines systems (Віце-голова ДК 6 та віце-голова РГ 6Р. Пропонована модифікація стандарту MPEG-2 “Відео”: Доповнення визначення характеристики оптоелектронного перетворення початкового відеосигналу в розширенні відображення відеопослідовності для систем з числом рядків, що дорівнює 625) / Doc. 6D/41, 6P/85, 18.09.2001.

 16. Vice-Chairman of SG 6 and Vice-Chairman of WP 6P. Proposition on supplement to European standard ETS 300 732: 1997: Ghost cancelling reference (GCR) for D, K TV systems (Віце-голова ДК 6 та віце-голова РГ 6Р. Пропозиція про доповнення Європейського стандарту ETS 300 732: 1997: Еталонний сигнал GCR для ТВ систем D,K) / Doc. 6E/142, 6P/82, 18.09.2001.

 17. Vice-Chairman of SG 6 and Vice-Chairman of WP 6P. Proposition on supplement to European standard ETS 300 163:1997: Two-channel digital sound for D, D1, K, K1 TV system. (Віце-голова ДК 6 та віце-голова РГ 6Р. Пропозиція про доповнення Європейського стандарту ETS 300 163:1997: Двоканальний цифровий звуковий супровід у ТВ системах D,D1,K,K1) / Doc. 6E/143, 6P/83, 18.09.2001.

 18. Vice-Chairman of SG 6 and Vice-Chairman of WP 6P. On possible editorial correction of C-code specification of syntax and semantics and of digital signal transformations algorithms in ISO/IEC 13818-1, 13818-2, 13818-3 standards (Віце-голова ДК 6 та віце-голова РГ 6Р. Про можливе редакційне виправлення в Сі-подібному описі синтаксису і семантики цифрового потоку, а також алгоритмів перетворень цифрового сигналу в стандартах ISO/IEC 13818-1, 13818-2, 13818-3) / Doc. 6D/42, 6P/86, 18.09.2001.

 19. Vice-Chairman of SG 6 and Vice-Chairman of WP 6P. Adaptive television images quality control. (Віце-голова ДК 6 та віце-голова РГ 6Р. Адаптивне керування якістю телевізійних зображень) / Doc. 6P/89, 19.09.2001.

 20. Vice-Chairman of SG 6 and Vice-Chairman of WP 6P. Assessment and optimisation of colour reproduction quality in television (Віце-голова ДК 6 та віце-голова РГ 6Р. Оцінка й оптимізація якості кольоровідтворення в телебаченні) / Doc. UA-B8-2001.

 21.  Ukraine . Proposed modification of Question 213/10 (Україна. Пропозиція з Модифікації Питання 213.10) (Док. 6E/134, 14.09.2001).

 22. Ukraine . On training of specialists for audiovisual systems and services (Україна. Про підготовку фахівців з аудіовізуальних систем і служб) / UA-С1-2001.

2002


 1. Vice-Chairman of Study Group 6 and Vice-Chairman of Working Party 6P. Proposed modification of standard MPEG-2 “Video”: Updating of the Table 6-7 “Colour primaries” in the subclause 6.3.6 “Sequence display extension” (Віце-голова ДК 6 та віце-голова РГ 6Р. Пропонована модифікація стандарту MPEG-2 “Відео”: Вдосконалення таблиці 6-7 “Первинні кольори” в підрозділі 6.3.6 “Поширення відтворення послідовності”) / Doc. 6A/39-E, 6P/139-E, 30 August 2002.

 2. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine . Proposal: Extension of the Table 6-7 “Colour primaries” in the subclause 6.3.6 “Sequence display extension” for 625-line systems (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропозиція: Поширення таблиці 6-7 “Первинні кольори” в підрозділі 6.3.6 “Поширення відтворення послідовності”) / 2002-08-30.

 3. Vice-Chairman of Study Group 6 and Vice-Chairman of Working Party 6P. Proposed modification of standard MPEG-2 “Video”: Updating of opto-electronic transfer characteristic of signal source in video sequence extension for 625-lines systems (Віце-голова ДК 6 та віце-голова РГ 6Р. Пропонована модифікація стандарту MPEG-2 “Відео”: Вдосконалення таблиці 6-8 “Характеристики передавання” в підрозділі 6.3.6 “Поширення відтворення послідовності”). Doc. 6A/42-E, 6P/142-E, 2 September 2002.

 4. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine . Proposal: Extension of the Table 6-8 “Transfer characteristics” in the subclause 6.3.6 “Sequence display extension” for 625-line systems (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропозиція: Поширення таблиці 6-8 “Характеристики передавання” в підрозділі 6.3.6 “Поширення відтворення послідовності”) / 2002-08-30.

 5. Vice-Chairman of Study Group 6 and Vice-Chairman of Working Party 6P. Proposed modification of standard MPEG-2 “Video”: Updating of the table 6-9 “Matrix coefficients” in the subclause 6.3.6 “Sequence display extension” for the 625-line systems (Віце-голова ДК 6 та віце-голова РГ 6Р. Пропонована модифікація стандарту MPEG-2 “Відео”: Вдосконалення таблиці 6-8 “Коефіцієнти матриці” в підрозділі 6.3.6 “Поширення відтворення послідовності”). Doc. 6A/43-E, 6P/143-E, 2 September 2002.

 6. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine . Proposal: Extension of the Table 6-9 “Matrix coefficients” in the subclause 6.3.6 “Sequence display extension” for 625-line systems (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропозиція: Поширення таблиці 6-8 “ Коефіцієнти матриці” в підрозділі 6.3.6 “Поширення відтворення послідовності”) / 2002-08-30.

 7. Vice-Chairman of Study Group 6 and Vice-Chairman of Working Party 6P. Proposed modification of standard MPEG-2 “Video”: Possible editorial changes (Віце-голова ДК 6 та віце-голова РГ 6Р. Пропонована модифікація стандарту MPEG-2 “Відео”: Можливі редакційні зміни). Doc. 6A/41-E, 6P/141-E, 2 September 2002.

 8. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine . Proposal: Editorial correction of ISO/IEC 13818-2 (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропозиція: Редакційна корекція ISO/IEC 13818-2) / 2002-08-30.

 9. Vice-Chairman of Study Group 6 and Vice-Chairman of Working Party 6P. Possible editorial correction of C-code specification of syntax and semantics and of digital signal transformations algorithms in ISO/IEC 13818-1, 13818-2, 13818-3 standards (Віце-голова ДК 6 та віце-голова РГ 6Р. Пропонована редакційна корекція специфікації на С-коді синтаксису і семантики і алгоритмів перетворень цифрового сигналу в стандартах ISO/IEC 13818-1, 13818-2, 13818-3). Doc. 6A/40-E, 6P/140-E, 2 September 2000.

 10. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine . Proposal: To use for printing of Standards types, in which differences between tracing of pointed two symbols (l and 1) would be sufficient for reliable distinguishing or replace symbol “l” (“el” Engl.) everywhere if it is not part of English words by other symbol, or possible other variant (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонується: Використовувати для друку стандартів літери, в яких відмінність між накресленням двох символів (l та 1) булла достатньою для надійного розрізнення, або замінити літеру “l” (“ель” англ.) скрізь, якщо це не є частина англійських слів, іншим символом, чи будь який інший варіант) / 2002-08-30.

 11. Vice-Chairman of Study Group 6 and Vice-Chairman of Working Party 6P. Proposed modification to Recommendation ITU-R BT.470-6. Conventional television systems (Віце-голова ДК 6 та віце-голова РГ 6Р. Пропонована модифікація Рекомендації ITU-R BT.470-6. Звичайні телевізійні системи). Doc. 6Э/266-E, 6P/144-E, 30 August 2000.

 12. Vice-Chairman of Study Group 6 and Vice-Chairman of Working Party 6P. Report: Adaptive image quality control in television systems (Віце-голова ДК 6 та віце-голова РГ 6Р. Звіт. Адаптивне керування якістю зображення в телевізійних системах). Doc. 6P/152-E, 3 September 2002.

 13. Vice-Chairman of Study Group 6 and Special Rapporteur of Working Party 6P on Assessment and Optimization of Colour Reproduction Quality in Television. Report: Colour Reproduction Quality Assessment in Television (Віце-голова ДК 6 та спеціальний доповідач РГ 6Р з оцінки і оптимізації якості кольоровідтворення в телебаченні. Звіт. Адаптивне керування якістю зображення в телевізійних системах). Doc. 6A/46-E, 6P/148-E, 6Q/111-E, 3 September 2002.

 14. Vice-Chairman, Study Group 6 and Vice-Chairman, Working Party 6P. Possible correction of subclauses 2.4.2.1, 2.4.2.3, Tables 2-3, 2-18, 2-29, subclauses 2.5.2.1, 2.6.55 of International Standard ISO/IEC 13818-1 (Віце-голова ДК 6 та віце-голова РГ 6Р. Можлива корекція підрозділів 2.4.2.1, 2.4.2.3, таблиць 2-3, 2-18, 2-29, підрозділів 2.5.2.1, 2.6.55 міжнародного стандарту ISO/IEC 13818-1). Doc. 6A/48-E, 6P/149-E, 3 September 2002.

 15. Vice-Chairman, Study Group 6 and Vice-Chairman, Working Party 6P. Possible correction of subclause 2.5.3.6, 2.7.9, H.0 of International Standard ISO/IEC 13818-1 (Віце-голова ДК 6 та віце-голова РГ 6Р. Можлива корекція підрозділів 2.5.3.6, 2.7.9, H.0 міжнародного стандарту ISO/IEC 13818-1 ). Doc. 6A/50-E, 6P/151-E, 3 September 2002.

 16. Vice-Chairman, Study Group 6 and Vice-Chairman, Working Party 6P. Possible correction of subclauses 2.4.2.3, 2.4.3.5, 2.4.3.7, 2.6.55 and D.0.6 of International Standard ISO/IEC 13818-1 (Віце-голова ДК 6 та віце-голова РГ 6Р. Можлива корекція підрозділів 2.4.2.3, 2.4.3.5, 2.4.3.7, 2.6.55 та D.0.6 міжнародного стандарту ISO/IEC 13818-1). Doc. 6A/49-E, 6P/150-E, 3 September 2002.

 17. Vice-Chairman, Study Group 6 and Vice-Chairman, Working Party 6P. Proposal on modification of ISO/IEC 11172-2: Possible technical and editorial correction (Віце-голова ДК 6 та віце-голова РГ 6Р. Пропозиція з модифікації ISO/IEC 11172-2: Можлива технічна і редакційна корекція). Doc. 6A/44-E, 6P/147-E, 3 September 2002.

 18. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine . In subclause D.6.3.3 in formula for two-dimensional DCT coefficients C(u) and C(v) are missed. It is proposed to insert coefficients: … (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. В підрозділі D.6.3.3) в формулі для ДКП втрачено коефіцієнти двовимірного ДКП C(u) та C(v). Пропонується ввести коефіцієнти: ) Doc. ТС-302/876, 03.09.02.

 19. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine. Proposed correction in Subclause D.6.3.5, Table D.13 (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонується корекція в підрозділі D.6.3.5, таблиці D.13) Doc. ТС-303/877, 03.09.02.

 20. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine. Proposed correction in Subclause D.6.3.5, Table D.15 (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонується корекція в підрозділі D.6.3.5, таблиці D.13) Doc. ТС-304/878, 03.09.02.

 21. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine. Proposed editorial and technical changes in clauses 1, 2, annexes A, C, D, E of ISO/IEC 11172-2 (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонуються редакційні і технічні зміни в розділах 1, 2, додатках A, C, D, E стандарту ISO/IEC 11172-2) Doc. ТС-305/879, 03.09.02.

 22. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine. Proposed correction of Subclause J.0 of ITU-T H.222.0:ISO/IEC 13818-1 (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонується корекція підрозділу J.0 в ITU-T H.222.0│ISO/IEC 13818-1) Doc. ТС-325/17/10, 09.09.02.

 23. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine. Proposed correction of Annex D Subclause D.0.3 ITU-T H.222.0:ISO/IEC 13818-1 (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонується корекція підрозділу J.0 в ITU-T H.222.0│ISO/IEC 13818-1) Doc. ТC-325/17/10,, 09.09.02.

 24. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine. Proposed correction of Subclause 2.4.2.1 in ITU-T H.222.0:ISO/IEC 13818-1 (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонується корекція підрозділу 2.4.2.1 в ITU-T H.222.0│ISO/IEC 13818-1) Doc. ТС-316/8/10, 09.09.02.

 25. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine. Proposed correction of Subclause 2.4.2.3 in ITU-T H.222.0:ISO/IEC 13818-1 (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонується корекція підрозділу 2.4.2.3 в ITU-T H.222.0│ISO/IEC 13818-1) Doc. ТС-310/2/10, 09.09.02.

 26. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine . Proposed correction of Subclause 2.4.3.3, Table 2- 3 in ITU-T H.222.0:ISO/IEC 13818-1 (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонується корекція підрозділу 2.4.3.3, таблиці 2-3 в ITU-T H.222.0│ISO/IEC 13818-1) Doc. ТС-321/13/10, 09.09.02.

 27. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine . Proposed correction of Subclause 2.4.3.7, Table
  2- 18 in ITU-T H.222.0:ISO/IEC 13818-1 (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонується корекція підрозділу 2.4.3.7, таблиці 2-18 в ITU-T H.222.0│ISO/IEC 13818-1) Doc. ТС-309/01/10, 09.09.02.

 28. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine. Proposed correction of Subclause 2.4.4.10 Table 2- 29 in ITU-T H.222.0:ISO/IEC 13818-1 (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонується корекція підрозділу 2.4.4.10, таблиці 2-29 в ITU-T H.222.0│ISO/IEC 13818-1) Doc. ТС-322/14/10, 09.09.02.

 29. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine. Proposed correction of Subclause 2.5.2.1, the second sentence of the first paragraph, in ITU-T H.222.0¦ISO/IEC 13818-1 (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонується корекція підрозділу 2.5.2.1, друге речення в першому параграфі, в ITU-T H.222.0│ISO/IEC 13818-1) Doc. ТС-318/10/10, 09.09.02.

 30. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine. Proposed correction of Subclause 2.5.2.1, the second sentence of the last paragraph, in ITU-T H.222.0¦ISO/IEC 13818-1 (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонується корекція підрозділу 2.5.2.1, друге речення в останньому параграфі, в ITU-T H.222.0│ISO/IEC 13818-1) Doc. ТС-313/05/10, 09.09.02.

 31. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine. Proposed correction of Subclause 2.5.3.6 in ITU-T H.222.0¦ISO/IEC 13818-1 (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонована корекція підрозділу 2.5.3.6 в ITU-T H.222.0│ISO/IEC 13818-1) Doc. ТС-312/04/10, 09.09.02.

 32. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine. Proposed correction of formulas (2-27) and (2-28) in the subclause 2.7.9 in ITU-T H.222.0:ISO/IEC 13818-1 (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонована корекція формул (2-27) та (2-28) у підрозділі 2.7.9 в ITU-T H.222.0│ISO/IEC 13818-1) Doc. ТС-323/15/10, 09.09.02.

 33. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine. Proposed correction of Annex H, Subclause H.0 in ITU-T H.222.0:ISO/IEC 13818-1 (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонована корекція додатку H, підрозділу H.0 в ITU-T H.222.0│ISO/IEC 13818-1) Doc. ТC-314/06/10, 09.09.02.

 34. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine. Proposed correction of Subclause 2.4.2.3 in ITU-T H.222.0¦ISO/IEC 13818-1 (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонована корекція підрозділу 2.4.2.3 в ITU-T H.222.0│ISO/IEC 13818-1) Doc. ТС-317/09/10, 09.09.02.

 35. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine . Proposed correction of Subclause 2.4.3.5 in ITU-T H.222.0¦ISO/IEC 13818-1 (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонована корекція підрозділу 2.4.3.5 в ITU-T H.222.0│ISO/IEC 13818-1) Doc. ТС-320/12/10, 09.09.02.

 36. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine. Proposed correction of formulas (2-16) and (2-17), subclause 2.4.3.7 in ITU-T H.222.0:ISO/IEC 13818-1 (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонована корекція формул (2-16) та (2-17) підрозділу 2.4.3.7 в ITU-T H.222.0│ISO/IEC 13818-1) Doc. ТС-319/11/10, 09.09.02.

 37. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine. Proposed correction of subclause 2.6.55 in ITU-T H.222.0:ISO/IEC 13818-1 (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонована корекція підрозділу 2.6.55 в ITU-T H.222.0│ISO/IEC 13818-1) Doc. ТС-311/03/10, 09.09.02.

 38. ISO/IEC JTC 1/SC 29. Technical Committee 123 on standardization “Audiovisual systems and services” of Ukraine. Proposed correction of Annex D, subclause D.0.6 in ITU-T H. 222.0:ISO/IEC 13818-1 ( Технический комитет 123 по стандартизации “ (Технічний комітет 123 з стандартизації “Аудіовізуальні системи і служби” України. Пропонована корекція додатку D, підрозділу D.0.6 в ITU-T H.222.0│ISO/IEC 13818-1) Doc. ТC-311/03/10, 09.09.02

2003


 1. Vice-Chairman, Study Group 6 and Vice-Chairman, Working Party 6P. Development and investigation of colour appearance adapting model on the base L*(*(* system for use in TV applications based on threshold approach (Віце-голова Дослідної Комісії 6 та віце-голова Робочої Групи 6Р МСЕ-Р. Розробка і дослідження адаптивної моделі кольоросприйняття на основі системи L***для застосовань, заснованих на пороговому підході). Документ 6E/20, 6Q/25, 22 вересня 2003 р.

 2. Vice-Chairman, Study Group 6 and Vice-Chairman, Working Party 6P. Study of influence of colour perception adaptation properties on colour reproduction quality in television with use of CIECAM97s colour appearance model: estimations of perceived colour variation of standard colour bars (Віце-голова Дослідної Комісії 6 та віце-голова Робочої Групи 6Р МСЕ-Р. Дослідження впливу адаптаційних властивостей кольоросприйняття на якість кольоровідтворення в телебаченні з використанням моделі кольоросприйняття CIECAM97s: оцінки зміни сприйманих кольорів стандартних кольорових смуг) Документ 6E/21, 6Q/24, 22 вересня 2003 р.

 3. Vice-Chairman, Study Group 6 Vice-Chairman, Working Party 6 Г . Threshold estimation of colour reproduction quality in television: colour perception model based on use of geodesic Mac-Adam chrominance diagram (Віце-голова Дослідної Комісії 6 та віце-голова Робочої Групи 6Р МСЕ-Р. Гранична оцінка якості кольоровідтворення в телебаченні: Модель кольоросприйняття, заснована на використанні геодезичної діаграми кольоровості Мак-Адама) Документ 6E/22, 6Q/26, 22 вересня 2003 р.

 4. Vice-Chairman, Study Group 6, Vice-Chairman, Working Party 6P. Adaptive colour appearance model on the base of Wyszecki equicontrast system for use in television applications (Віце-голова Дослідної Комісії 6 та віце-голова Робочої Групи 6Р МСЕ-Р. Адаптивна модель кольоросприйняття на основі системи Вишецького для використання в телевізійних застосованнях) Документ 6P/23, 6Q/27, 22 вересня 2003 р.

 5. Vice-Chairman, Study Group 6 and Vice-Chairman, Working Party 6P. Study of influence of colour perception adaptation properties on colour reproduction quality in television with use of CIECAM97s colour appearance model: Estimations of colour space boundaries variation (Віце-голова Дослідної Комісії 6 та віце-голова Робочої Групи 6Р МСЕ-Р. Дослідження впливу адаптаційних властивостей кольоросприйняття на якість кольоровідтворення в телебаченні з використанням моделі кольоросприйняття CIECAM97s: Оцінки зміни границь колірного простору) Документ 6P/25, 6Q/28, 22 вересня 2003 р.

 6. Vice-Chairman, Study Group 6 and Vice-Chairman, Working Party 6P. Study of influence of color perception adaptation properties on colour reproduction quality in television with use of CIECAM97s colour appearance model: Estimations of variation of colour space, reproduced in television (Віце-голова Дослідної Комісії 6 та віце-голова Робочої Групи 6Р МСЕ-Р. Дослідження впливу адаптаційних властивостей кольоросприйняття на кольоровідтворення в телебаченні з використанням моделі CIECAM97s: Оцінки зміни простору кольорів, відтворюваних у телебаченні). Документ 6P/26, 6Q/29, 22 вересня 2003 р.

 7. Ukraine. Broadcasting in DRM system (Україна. Радіомовлення в системі DRM) Документ 6E/31-E, 26 сентября 2003.

 8. Ukraine . Synchronization of FM transmitters, working in synchronous broadcasting networks (Україна. Синхронізація ЧМ передавачів, що працюють у мережі синхронного мовлення). Документ 6E/32-E, 26 вересня 2003.

 9. Ukraine . Synchronous networks of sound broadcasting in VHF band (Україна. Синхронні мережі звукового мовлення в діапазоні ДВЧ) Документ 6E/33-E, 26 вересня 2003.

 10. Ukraine . Synchronous operation of transmitters in a hybrid iDAB broadcasting system in VHF and (Україна. Синхронна робота передавачів гібридної системи радіомовлення iDAB у діапазоні ДВЧ) Документ 6E/34-E, 26 вересня 2003.

 11. Working Party 6P. Preliminary Draft New Recommendation Adaptive image quality control in television systems (Робоча Група 6Р. Попередній проект нової Рекомендації: Адаптивне керування якістю зображення в телевізійних системах) Document 6P/TEMP/30-E, 29 September 2003

 12. Working Party 6P. Preliminary Draft New Recommendation Optimization of quality of colour reproduction in television (Робоча Група 6Р. Попередній проект нової Рекомендації: Оптимізація якості кольоровідтворення в телебаченні) Document 6P/TEMP/25-E, 29 September 2003.

 13. Working Party 6P. Draft New Report General principles and examples of technical solutions for adaptive image quality control in television (Проект нового звіту: Загальні принципи і приклади технічних рішень адаптивного керування якістю зображення в телебаченні) Document 6P/TEMP/31-E, 29 September 2003.

 14. Working Party 6P. Draft New Report General principles and examples of technical solutions for optimization of colour reproduction quality in adaptive television systems and relative applications (Проект нового звіту: Загальні принципи і приклади технічних рішень щодо оптимізації якості кольоровідтворення в адаптивних телевізійних системах і відповідних застосованнях) Document 6P/TEMP/29-E, 29 September 2003.

 15. Working Party 6P Draft Revision of Question ITU-R 98/6 Adaptive image quality control in future TV systems (Адаптивне керування якістю зображення в ТВ системах майбутнього) Document 6/16-E 26 September 2003.

 16. Working Party 6P Draft Revision of Question ITU-R 97/6 Optimization of quality of colour reproduction in television (Оптимізація якості кольоровідтворення в телебаченні). Document 6/17-E, 26 September 2003.

2004


 

 1. Vice-Chairman, Study Group 6 and Vice-Chairman, Working Party 6P. Documenting of capture conditions of the scene objects for content production in TV systems, using object oriented representation of video information, and related applications (Віце-голова Дослідної Комісії 6 та віце-голова Робочої Групи 6Р МСЕ-Р. Документування умов зйомки об’єктів сцени підчас виробництва контенту в телевізійних системах, в яких використовують об’єктно-орієнтований підхід до представлення відеоінформації, та в інших застосованнях) Document 6P/60, 6Q/55, 26.04.2004.

 2. Vice-Chairman, Study Group 6 and Vice-Chairman, Working Party 6P. Image coding based on images classification (Віце-голова Дослідної Комісії 6 та віце-голова Робочої Групи 6Р МСЕ-Р. Кодування зображень, базоване на їхній класифікації) Document 6P/72, 6Q/70, 17.05.2004.

 3. Vice-Chairman, Study Group 6 and Vice-Chairman, Working Party 6P. Reproduced image distortion in wavelet-based coding TV systems (Віце-голова Дослідної Комісії 6 та віце-голова Робочої Групи 6Р МСЕ-Р. Спотворення відтворюваного зображення в ТВ системах з використанням вейвлет-кодування) Document 6P/70, 6Q/68, 17.05.2004.

 4. Vice-Chairman, Study Group 6 and Vice-Chairman, Working Party 6P. Reproduced image distortion in wavelet-based coding TV systems (Віце-голова Дослідної Комісії 6 та віце-голова Робочої Групи 6Р МСЕ-Р. Спотворення відтворюваного зображення в ТВ системах з використанням кодування на основі використання фрактального аналізу) Document 6P/71, 6Q/69, 17.05.2004.

 5. Vice-Chairman, Study Group 6 and Vice-Chairman, Working Party 6P. Proposed modification of Preliminary Draft New Report “General principles and examples of technical solutions for adaptive image quality control in television (Віце-голова Дослідної Комісії 6 та віце-голова Робочої Групи 6Р МСЕ-Р. Пропозиція з модифікації попереднього проекту нового Звіту “Загальні принципи та приклади технічної реалізації адаптивного управління якістю зображення в телевізійному мовленні”) Document 6M/54, 6P/74, 6Q/72, 17.05.2004.

 6. Vice-Chairman, Study Group 6 and Vice-Chairman, Working Party 6P. Proposed modification of Preliminary Draft New Report “General principles and examples of technical solutions for optimization of colour reproduction quality in adaptive television systems and relative applications systems” (Віце-голова Дослідної Комісії 6 та віце-голова Робочої Групи 6Р МСЕ-Р. Пропозиція з модифікації попереднього проекту нового Звіту “Загальні принципи та приклади технічної реалізації оптимізації якості кольоровідтворення в адаптивних телевізійних та споріднених їм системах”) Document 6M/53, 6P/73, 6Q/71, 17.05.2004.

 7. Vice-Chairman, Study Group 6 and Vice-Chairman, Working Party 6P. Draft New Question. Assessment of quality of colour reproduction in television (Віце-голова Дослідної Комісії 6 та віце-голова Робочої Групи 6Р МСЕ-Р. Проект нового Питання “Оцінка якості кольоровідтворення в телебаченні”) Document 6Q/84, 22.10.2004.

 8. Vice-Chairman, Study Group 6 and Vice-Chairman, Working Party 6P. Quality of colour reproduction in television: Use of colour appearance models (Якість кольоровідтворення в телебаченні: Використання моделей кольоросприйняття) Document 6P/99, 6Q/85, 22.10.2004.

 9. Vice-Chairman, Study Group 6 and Vice-Chairman, Working Party 6P. Distortions of signals when stereo transmitters with AM work in synchronous network (Спотворення сигналів під час роботи передавачів з АМ в синхронній мережі) Document 6E/136, 21.10.2004.

 10. На засіданні Робочої групи РГ ВКР-11/АР-11 (РСЗ) (9-14 жовтня 2008, м. Астана, Казахстан) представлено внесок АЗ України: "Робочі матеріали координатора по пункту 1.21 порядку денного ВКР-11" (RG2011 Doc12 annex1 .21), за результатами якого була прийнята попередня позиція РСЗ з п. 1.21 порядку денного ВКР-12 (RG2011 Doc13 annex04 (prelim. Poxition.doc)).

2005


 1. Ukraine. Propositions for modification of Recommendation ITU-R BT.1439 (Україна. Пропозиції щодо модифікації Рекомендації ITU-R BT.1439). Document 6P/123, 8 April 2005.

 2. Ukraine. Proposed modification of Preliminary Draft New Report General principles and examples of technical solutions for adaptive image quality control in television (Україна. Пропонована модифікація Попереднього проекту нового Звіту “Загальні принципи і приклади технічних рішень адаптивного управління якістю зображень в телебаченні”). Document 6P/124, 8 April 2005.

 3. Ukraine. Proposed modification of Preliminary Draft New Report. General principles and examples of technical solutions for optimization of colour reproduction quality in adaptive television systems and related imaging systems (Україна. Пропонована модифікація попереднього проекту нового Звіту “Загальні принципи і приклади технічних рішень щодо оптимізації якості кольоровідтворення в адаптивних телевізійних системах і відповідних системах зображення”). Document 6P/126-E, 8 April 2005.

 4. Ukraine. Current level of colour science and the problem of development of colour-adaptive TV and related systems (Україна. Сучасний рівень колориметрії і проблема створення адаптивних за кольором ТВ та споріднених їм систем) Document 6P/127, 6Q/110E, 8 April 2005.

 5. Ukraine. Draft New Question Assessment of quality of colour reproduction in television (Україна. Проект нового Питання “Оцінка якості кольоровідтворення в телебаченні”) Document 6Q/109, 11 April 2005.

 6. Ukraine. Proposed modification to Recommendation ITU-R BT.1691 Adaptive image quality control in television systems (Україна. Запропонована модифікація Рекомендації ITU-R BT.1691 Адаптивний контроль якості зображень в телевізійних системах) Document 6M/117-E, 6P/167-E, 6Q/128-E, 29 September 2005.

 7. Ukraine. PROPOSED MODIFICATION OF RECOMMENDATION ITU-R BT.1692. Optimization of quality of colour reproduction in television (Україна. Запропонована модифікація Рекомендації ITU-R BT.1692 Оптимізація якості кольоровідтворення в телебаченні) Document 6M/115-E, 6P/163-E, 6Q/127-E, 28 September 2005.

 8. Ukraine. Proposed modification to ITU-T Recommendation J.61 – Transmission performance of television circuits designed for use in international connections (Україна. Запропонована модифікація до Рекомендації ITU-T J.61 — Якість передавання телевізійних кіл, розроблених для використання в міжнародних з’єднаннях) COM 9 – D 037 – E, Geneva, 17-21 October 2005.

2006


 1. Ukraine. Proposed plan of the handbook “Television colorimetry” (Україна. Запропонований план посібника «Телевізійна колориметрія») Document 6J/32-E, 2 March 2006

 2. Ukraine. Draft Handbook on Television Colorimetry (Україна. Проект посібника з Телевізійної колориметрії) Document 6J/71-E, 16 August 2006.

 3. Ukraine. Proposal for modification of Recommendation ITU-R BT.1692 “Optimization of quality of colour reproduction in digital television” (Україна. Пропозиція з модифікації Рекомендації ITU-R BT.1692. Оптимізація якості кольоровідтворення у цифровому телебаченні)) Document 6J/69-E, 16 August 2006.

 4. Ukraine. Proposal on modification of Recommendation ITU-R BT.1691 “Adaptive image quality control in television systems” (Україна. Пропозиція щодо модифікації Рекомендації ITU-R BT.1691. Адаптивний контроль якості зображень в телевізійних системах) Document 6J/72-E, 16 August 2006.

 5. Ukraine. Proposed data base on terminology on audio and video quality in broadcast systems (Україна. Запропонована база даних з термінології якості аудіо і відеозображень в системах передавання) Document 6Q/181-E, 16 August 2006

 6. Ukraine. Comments on the text of ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818 2:2000/FPDAM 2 Information technology – Generic coding of moving pictures and audio: Video. Amendment 2: Support for colour spaces (Україна. Коментарі щодо тексту ITU-T Рекомендації Н.262|ISO/IEC 13818-2:2000/FPDAM 2 Інформаційні технології — Загальне кодування рухомих зображень і аудіо: Відео. Доповнення 2: Підтримка для кольорових просторів.) Document 6J/70-E, 16 August 2006.

 7. Ukraine. Comments on the text of ISO/IEC 14496-2:1999/FPDAM 3:2006 Information technology – Generic coding of moving pictures and audio: Video. Amendment 2: Support for colour spaces (Україна. Коментарі відносно тексту ISO/IEC 14496-2:1999/ FPDAM 3:2006 Інформаційні технології - Загальне кодування рухомих зображень і аудіо: Відео. Доповнення 2: Підтримка для кольорових просторів.). Document 6J/73-E, 16 August 2006.

 8. Ukraine. Comments on the text of ITU-T Rec. ISO/IEC 14496-10:2005/FPDAM 1 “Information technology – coding of audio-visual objects: advanced” (Україна. Коментарі щодо тексту ITU-T Рекомендації ISO/IEC 14496-10:2005/ FPDAM 1 “Інформаційні технології — кодування аудіо-візуальних об’єктів:удосконалення”), Document 6J/74-E, 16 August 2006.

2007
 


 1. Ukraine. Proposed terminology on audio and video quality in broadcast systems (Україна. Пропозиції щодо термінології з якості аудіо- та відеоінформації в мовленнєвих системах) Документ 6Q/211-E, 26 квітня 2007.

2008


 1. Ukraine. Preliminary draft revision of Recommendation ITU-R BT.1306-3. Error-correction, data framing, modulation and emission methods for digital terrestrial television broadcasting (Україна. Попередній проект перегляду Рекомендації ITU-R BT.1306-3 Методи виправлення помилок, формування кадру даних, модуляції та випромінювання в системах цифрового наземного телевізійного мовлення). Документ 6A/89-E, 17 жовтня 2008.

 2. Ukraine. Proposal on modification of working document towards a Preliminary Draft New Recommendation ITU-R BT.[ENGUSER]. User requirements for electronic news gathering (Україна. Пропозиція щодо модифікації робочого документа з розробки попереднього проекту нової Рекомендації ITU-R BT.[ENGUSER]. Вимоги користувача до системи електронного збору новин) Документ 6B/50-E, 15 жовтня 2008.

 3. Ukraine. Proposal on modification of Tables 17 and 18 of Report ITU-R BT.2069. Spectrum usage and operational characteristics of terrestrial electronic news gathering (ENG), television outside broadcast (TVOB) and electronic field production (EFP) systems (Україна. Пропозиція щодо модифікації таблиць 17 і 18 Звіту ITU-R BT.2069 Використання спектра і експлуатаційні характеристики наземних систем електронного збору новин (ENG), систем позастудійного мовлення (TVOB) і систем позастудійного виробництва програм (EFP) Документ 6C/107-E, 13 жовтня 2008.

 4. Ukraine. Hybrid system FM/SSB/DRM for transition period from analog to digital broadcasting (Україна. Гібридна система FM/SSB/DRM для перехідного періоду від аналогового до цифрового радіомовлення) Документ 6A/92-E, 13 жовтня 2008.

 5. Ukraine. Proposed nonlinear distortion area determination method for radio reception in synchronous VHF-FM transmitters network (Україна. Пропонований метод визначення нелінійних спотворень під час радіоприймання у мережі синхронних ДВЧ-ЧМ передавачів). Документ 6A/93-E, 16 жовтня 2008.

 6. Ukraine. Proposal on revision of Recommendation ITU-R BT.1691 Adaptive image quality control in television systems (Україна. Пропозиція щодо перегляду Рекомендації ITU-R BT.1691 Адаптивне керування якістю зображення в телевізійних системах). Документ 6C/109-E, 13 жовтня 2008.

 7. Ukraine. Proposal on revision of Recommendation ITU-R BT.1692 Optimization of quality of colour reproduction in television (Україна. Пропозиція щодо перегляду Рекомендації ITU-R BT.1692 Оптимізація якості кольоровідтворення в телебаченні). Документ 6C/110-E, 13 жовтня 2008.

 8. Ukraine. Color space metric based on CIECAM-02 color appearance model for development of adaptive TV systems and further improvement of TV image quality assessment methods (Україна. Пропозиція щодо перегляду Рекомендації ITU-R BT.1692 Оптимізація якості кольоровідтворення в телебаченні) Документ 6C/111-E, 13 жовтня 2008.

 9. Ukraine. Colorimetric characteristics of TV and related systems (Україна. Колориметричні характеристики телевізійних та споріднених їм систем) Документ 6C/113-E, 14 жовтня 2008.

 10. Ukraine. Range of colors transmitted and reproduced by TV systems (Україна. Тіло кольорів, передаваних і відтворюваних телевізійними системами). Документ 6C/112-E,
  13 жовтня 2008.

 11. Ukraine. The problem of compatibility of adaptive color image quality control TV systems (Україна. Проблема сумісності адаптивних систем керування якістю кольоровідтворення в телебаченні) Документ 6C/106-E, 13 жовтня 2008.

 12. Rapporteur on development of handbook “Television colorimetry”. Progress report on development of handbook “Television colorimetry” (Доповідач з розробки довідника “Телевізійна колориметрія”. Стан підготовки довідника “Телевізійна колориметрія”) Документ 6C/122-E, 14 жовтня 2008.

2009
 


 1. Ukraine. Proposed correction of Recommendation ITU-R BT.1358 Studio parameters of 625 and 525 line progressive scan television systems (Україна. Пропоноване виправлення Рекомендації ITU-R BT.1358 Параметри студійних сигналів систем телебачення з прогресивною розгорткою з кількістю рядків 625 і 525). Документ 6С/185, 23 квітня 2009 р.

 2. Ukraine. Proposed modification to Report ITU-R BT.2069-1 Spectrum usage and operational characteristics of terrestrial electronic news gathering (ENG), television outside broadcast (TVOB) and electronic field production (EFP) systems (Україна. Пропонована модифікація Звіту ITU-R BT.2069. Використання спектра та експлуатаційні характеристики наземних систем електронного збору новин (ENG), систем позастудійного мовлення (TVOB) і систем позастудійного виробництва програм (EFP). Документ 6B/98, 6C/184, 22 квітня 2009 р.

 3. Ukraine. Proposed modification of Recommendation ITU-R BT.1206 Spectrum shaping limits for digital terrestrial television broadcasting (Україна. Пропонована модифікація Рекомендації ITU-R BT.1206 Граничні частоти спектральних масок систем цифрового наземного телевізійного мовлення). Документ 6А/186, 21 квітня 2009 р.

 4. Ukraine. Proposed modification to working document towards a Preliminary draft new Recommendation ITU-R BT.[ENGFREQ] Frequency requirements for [terrestrial] electronic news gathering (Україна. Пропонована модифікація Робочого документа з розробки попереднього проекту нової Рекомендації ITU-R BT.[ENGFREQ] Частотні вимоги для систем наземного електронного збирання новин). Документ 6А/185, 21 квітня 2009 р.

 5. Ukraine. Proposed modification of working document towards a Preliminary draft new Recommendation ITU-T BT.[ENGUSER] “User requirements for electronic news gathering” (Україна. Пропонована модифікація Робочого документа з розробки попереднього проекту нової Рекомендації ITU-R BT.[ENGUSER] Вимоги користувача до системи електронного збору новин). Документ 6B/97, 21 квітня 2009 р.

 6. Rapporteur on DTV implementation handbook. Preliminary Draft Table of Contents of DTV implementation handbook (Доповідач з підготовки посібника щодо впровадження цифрового телебачення. Попередній проект змісту посібника щодо впровадження цифрового телебачення). Документ 6А/171, 6B/86, 6C/177, 21 квітня 2009 р.

 7. Ukraine. Colour difference formulae for evaluation of colour reproduction accuracy (Україна. Формули колірних розбіжностей для оцінювання точності кольоровідтворення). Документ 6C/201, 23 квітня 2009 р.

 8. Ukraine. Conventional and extended video application colour gamut range evaluation (Україна. Оцінка звичайної та розширеної області передаваних кольорів у телевізійних застосованнях). Документ 6C/199, 23 квітня 2009 р.

 9. Ukraine. Image appearance and image difference models (Україна. Моделі сприйняття та розбіжностей зображень). Документ 6С/200,24 квітня 2009 р.

 10. Rapporteur on handbook „TV colorimetry ”. Report on development progress of Handbook „TV colorimetry ” (Доповідач з довідника „ТВ колориметрія ”. Звіт про стан розроблення довідника „ТВ колориметрія”). Документ 6C/202, 23 квітня 2009 р.

 11. На засідання Робочої групи FM 45 ECC CEPT (Working Group Frequency Management Project Team FM PT45 Digital Broadcasting Issues) був представлений внесок АЗ України, Данія, Копенгаген, 15-16 квітня 2009 р., в якому представлена інформація про поточного використанні смуги II в Україні, а також результати тестування HD Radio технології в Києві (Doc. FM PT45(09)098). Вклад прийнято до розгляду та його матеріали увійшли до звіту засідання (Report of the 7th Meeting of FM PT45 Doc. FM45(09)106).

2010


 1. Ukraine. Proposition on modification of Question ITU-R 45-3/6 Broadcasting of multimedia and data applications (Україна. Пропозиція щодо модифікації Питання ITU-R 45-3/6 Застосовання мультимедійного мовлення й мовлення даних). Документ ITU-R 6B/221-E, 6C/376-E, 6.10.

 2. Ukraine. Proposition on amendment of the working document towards revision of Recommendation ITU-R BT.1691-1 Adaptive image quality control in digital television systems (Україна. Пропозиція щодо доповнення робочого документа з перегляду Рекомендації ITU-R BT.1691-1 Адаптивне керування якістю зображення в системах цифрового телебачення) Документ ITU-R 6С/377-E, Rev. 1, 15.10.2010.

 3. Ukraine. Proposition on amendment working document towards revision of Recommendation ITU-R BT.1692-1 Optimization of the quality of colour reproduction in digital television (Україна. Пропозиція щодо доповнення робочого документа з перегляду Рекомендації ITU-R BT.1692-1 Оптимізація якості кольоровідтворення в цифровому телебаченні). Документ ITU-R 6С/378-E, Rev. 1, 15.10.2010.

 4. Ukraine. Proposition on modification of Tables 6-8, 6-9, 6-10 of Standard ISO/IEC 14496-2 information technology – Coding of audio-visual objects – Part 2: Visual (Україна. Пропозиція щодо модифікації таблиць 6-8, 6-9, 6-10 стандарту ISO/IEC 14496-2 Інформаційні технології. Кодування аудіовізуальних об’єктів. Частина 2. Відео). Документ ITU-R 6B/222-E, 6С/379-E, 8.10.2010.

 5. Ukraine. Proposition on modification of Tables E-3, E-4, E-5 of Standard ISO/IEC 14496-10 Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 10: Advanced Video Coding (Україна. Пропозиція щодо модифікації таблиць E-3, E-4, E-5 стандарту ISO/IEC 14496-10 Інформаційні технології. Кодування аудіовізуальних об’єктів. Частина 10. Покращений метод відеокодування) Док. ITU-R 6B/223-E, 6С/380-E, 8.10.2010.

 6. Ukraine. Proposition on modification of Tables 6-7,6-8,6-9 of Standard ISO/IEC 13818-2 Information technology – Generic coding of moving pictures and associated audio information – Part 2: Video (Україна. Пропозиція щодо модифікації таблиць 6-7, 6-8, 6-9 стандарту ISO/IEC 13818-2 Інформаційні технології. Загальний метод кодування інформації рухомих зображень та звукового супроводу. Частина 2. Відео) Документ ITU-R 6B/224-E, 6С/381-E, 8.10.2010.

 7. Ukraine. Proposed modification to working document towards a preliminary draft new Recommendation ITU-R BT.[ENGFREQ] Harmonization of tuning ranges for use by terrestrial electronic news gathering (Україна. Пропонована модифікація робочого документу стосовно Попереднього проекту нової Рекомендації ITU-R BT.[ENGFREQ] Гармонізація діапазонів налаштування для використання системами наземного електронного збирання новин) Документ ITU-R 6А/422-E, 8.10.2010.

 8. Rapporteur Group on the revision of Recommendation ITU-R BT.601-6. Proposal for revision of recommendation ITU-R BT.601-6 (Група доповідачів з перегляду Рекомендації ITU-R BT.601-6. Пропозиція щодо перегляду Рекомендації ITU-R BT.601-6) Док. ITU-R 6С/297-E, 02.03.2010.

 9. Ukraine. Ukraine. On harmonization of spectrum shaping limits for digital terrestrial television broadcasting (Україна. Про узгодження полів допуску на спектр випромінювання для систем цифрового наземного телевізійного мовлення) Документ ITU-R 6А/335-E, 14.04.2010.

 10. Ukraine. Proposed draft Liaison Statement to Working Party 1A, ETSI, ARIB AND ATSC Spectrum shaping limits for digital terrestrial television broadcasting (Україна. Проект звернення Робочої групи 6А до Робочої групи 1A, ETSI, ARIB та ATSC Поля допуску на спектр випромінювання для систем цифрового наземного телевізійного мовлення). Док. ITU-R 6А/421-E, 13.10.2010.

 11. На засідання проектної групи CPG PTC-7 ECC CEPT (Conference Preparatory Group Project Team of Electronic Communication Committee of Conference European Post and Telecommunication) був представлений внесок АЗ України, Туреччина, Стамбул, 6-9 квітня 2010 р., згідно з яким були внесені зміни в проект Загальноєвропейської позиції по п. 1.21 порядку денного ВКР-12: "Draft CEPT Brief on agenda item 1.21" (Дос CPG12/PTC (10) 071) ANNEX 23).

 12. Вклад АЗ України на засідання робочої групи РГ ВКР-12/АР-12 (РСЗ) (26-29 жовтня 2010 р., м. Мінськ, Білорусь): "Робочі матеріали координатора по пункту 1.21 порядку денного ВКР-12", (Дос. РГ2011 / 12-РГ6 Додаток 1.21). Прийнятий до розгляду.

 13. Вклад від АЗ України на засідання Робочої групи WP 5B Дослідної комісії 5 МСЕ: "ПОПЕРЕДНІЙ ПРОЕКТ НОВОЇ РЕКОМЕНДАЦІЇ МСЕ-Р М. [RLS_RAS]:" Сумісність між радіолокаційними станціями радіолокаційної служби, які заплановані до використання в смузі 15,4-17,3 ГГц, і приймальними станціями радіоастрономічної служби, що працюють в суміжній смузі частот 15,35-15,4 ГГц", (Дос. 5B/550-E, July, 2010-R07-WP5B-C-0550! MSW-E docx ). Прийнятий до розгляду.

 14. Вклад від АЗ України на засідання Робочої групи WP 5B Дослідної комісії 5 МСЕ: "ПОПЕРЕДНІЙ ПРОЕКТ НОВОЇ РЕКОМЕНДАЦІЇ МСЕ-Р М. [RLS_FSS]:" Сумісність між радіолокаційними станціями радіолокаційної служби, які заплановані до використання в смузі 15,4-17,3 ГГц, і засобами фіксованої супутникової служби, що розподілені в суміщеної смузі частот 15,4-15,7 ГГц", (Дос. 5B/551-E, July, 2010-R07-WP5B-C-0550! MSW-E docx). Прийнятий до розгляду.

 15. Вклад від АЗ України на засідання Робочої групи WP 5B Дослідної комісії 5 МСЕ: "ПОПЕРЕДНІЙ ПРОЕКТ НОВОЇ РЕКОМЕНДАЦІЇ МСЕ-Р М. [RLS_ARNS]: "Сумісність між радіолокаційними станціями радіолокаційної служби, які запланованими до використання в смузі 15,4-17,3 ГГц, і засобами повітряної радіонавігаційної служби, що працюють в суміщеної смузі частот 15,4-15,7 ГГц", (Дос. 5B/552-E, July, 2010-R07-WP5B-C-0550! MSW-E docx). Прийнятий до розгляду.

 16. На засіданні Проектної Групи CPG PTC-8 ECC CEПT (Conference Preparatory Group Project Team of Electronic Communication Committee of Conference European Post and Telecommunication), Норвегія, м. Крістіансанд з 1-го вересня по 3 вересня 2010 року був представлений вклад від АЗ України "Дос INFO 034_TECHNICAL BACKGROUND on AI _1.21 Ukraine.ppt" (технічне обґрунтування по п. 1.21 ВКР-12). Рішення CPG PTC-8 по пункту 1.21 порядку денного містить підтримку Пропозиції підготувати та подати вклади від АЗ України, які повинні містити повні результати досліджень, та проект пропозицій для ЗЄП (Док. CPG / PTC (10) 102, Kristiansand, 1-3 September , 2010).

2011
 


 1. Regional Commonwealth in the Field of Communications (Republic of Armenia, Republic of Azerbaijan,Republic of Belarus, Russian Federation, Republic of Kyrgyzstan, Republic of Moldova, Republic of Tajikistan, Republic of Uzbekistan, Ukraine) Frequency band using for electronic news gathering, outside broadcast and program field production (Регіональна співдружність в області зв'язку. (Азербайджанська Республіка, Республіка Вірменія, Республіка Білорусь, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Республіка Узбекистан, Україна). Використання смуг частот для електронного збору новин, позастудійного мовлення і позастудійного програмного виробництва). Документ 5A/709-E, 5B/734-E, 5C/535-E, 20 вересня 2011 р.

 2. Regional Commonwealth in the Field of Communications (Republic of Armenia, Republic of Azerbaijan,Republic of Belarus, Russian Federation, Republic of Kyrgyzstan, Republic of Moldova, Republic of Tajikistan, Republic of Uzbekistan, Ukraine) Frequency band using for electronic news gathering, outside broadcast and program field production (Регіональна співдружність в області зв'язку. (Азербайджанська Республіка, Республіка Вірменія, Республіка Білорусь, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Республіка Узбекистан, Україна). Використання смуг частот для електронного збору новин, позастудійного мовлення і позастудійного програмного виробництва). Документ 6A/591-E, 6B/301-E, 6C/544-E, 21 вересня 2011 р.

 3. Ukraine. Proposed draft revision of Recommendation ITU-R BT.1833-1. Broadcasting of multimedia and data applications for mobile reception by handheld receivers. (Україна. Пропонований проект перегляду Рекомендації ITU-R BT.1833-1 Мультимедійне мовлення та застосування передавання даних для мобільного приймання на носимі приймачі). Документ 6A/596-E, 6B/303-E, 6C/545-E, 20 вересня 2011 р.

 4. Ukraine. Proposed revisions to preliminary draft new recommendation ITU-R BT.[ETMM]. Error-correction, data framing, modulation and emission methods for terrestrial multimedia broadcasting for mobile reception using handheld receivers in VHF/UHF bands (Україна. Пропонований перегляд попереднього проекту нової Рекомендації ITU-R BT.[ETMM] “Методи виправлення помилок, формування кадру, модуляції і випромінювання для систем наземного мультимедійного мовлення при мобільному прийманні на носимі приймачі у діапазонах ДВЧ/УВЧ”). Документ 6A/597-E, 6B/304-E, 6C/546-E, 20 вересня 2011 р.

 5. Ukraine. Proposition on complementation of draft revision of Recommendation ITU-R BT.1210-3 Test materials to be used in subjective assessment of picture quality (Україна. “Пропозиція стосовно доповнення проекту перегляду Рекомендації ITU-R BT.1210-3 Випробувальні матеріали, які слід використовувати для суб’єктивного оцінювання якості зображень”) Документ 6C/547-E, 20 вересня 2011 р.

 6. Ukraine. Proposed draft revision of Question ITU-R 44-3/6 Objective picture quality parameters and associated measurement and monitoring methods for digital television images Україна. (Пропозиція щодо перегляду Питання ITU-R 44-3 “Параметри, що об’єктивно характеризують якість зображення та відповідні методи вимірювання та моніторингу характеристик зображень у цифровому телебаченні”) Документ 6B/305-E, 6C/548-E, 20 вересня 2011 р.

 7. Ukraine. Proposed modifications to the working document toward a Preliminary Draft New Recommendation ITU R BT.[3DTV-REQS] Performance requirements for a 3DTV system for broadcasting and international programme exchange (Україна. Пропозиція по модифікації робочого документу щодо розроблення попереднього проекту нової Рекомендації [3DTV-REQS] “Вимоги до характеристик системи стереоскопічного телебачення щодо передавання та міжнародного обміну програмами) Документ 6B/306-E, 6C/551-E, 20 вересня 2011 р.

 8. Ukraine. Proposal of a working document towards a preliminary draft new Report ITU-R BT.[DTTBMEASUREMENT] Measurement methods for digital terrestrial television broadcasting systems (Україна. Пропозиція щодо робочого документа стосовно розроблення Попереднього проекту нового Звіту ITU-R BT.[DTTBMEASUREMENT] “Методи вимірювання в системах наземного телевізійного мовлення”) Документ 6C/550-E, 20 вересня 2011 р.

 9. Ukraine. Test signals for evaluation of performance of digital video broadcasting chains (Україна. Випробувальні сигнали для оцінювання якості роботи відеотрактів систем цифрового ТВ мовлення) Документ 6C/549-E, 20 вересня 2011 р.

 10. Rapporteur on development of Handbook “TV colorimetry”. Progress report on development of Handbook “TV Colorimetry” (Доповідач з розроблення посібника “ТВ колориметрія”. Звіт про стан розроблення посібника “ТВ колориметрія”) Документ 6C/561-E, 03 жовтня 2011 р.

 11. Rapporteurs Group on development of the Handbook on Digital Terrestrial Television (DTTB) implementation. Status report on preparation of Handbook on digital terrestrial television (DTTB) implementation (Група доповідачів з розроблення посібника з питань впровадження цифрового наземного ТВ мовлення. Звіт про стан розроблення посібника з питань впровадження цифрового наземного ТВ мовлення). Перегляд 1 документа 6А/611-E, 04 жовтня 2011 р.

 12. Rapporteur on digital multimedia video information systems (VIS). Proposals for revision and supplement of preliminary draft new Report ITU-R BT.[VIS] Digital broadcasting and multimedia video information systems (VIS) (Доповідач з цифрових мультимедійних відеоінформаційних систем (ВІС). Пропозиції щодо перегляду й доповнення попереднього проекту нового Звіту ITU-R BT.[VIS] Цифрові мовленнєві й мультимедійні відеоінформаційні системи). Документ 6B/226-E, 6C/389-E, 11 жовтня 2010 р.
  Робоча група 6В опублікувала інформацію про стан розроблення звіту та його поточний текст в Документі 6B/TEMP/180-E, 25 жовтня 2010 р. Проект звіту розроблено за ініціативою та під керівництвом проф. Кривошеєва М.О. (РФ) групою спеціалістів ДК 6, у тому числі проф. Гофайзеном О.В. (Україна). На базі цього документа розроблено вклад РГ 6В в ДК 6, [Документ 6/415 від 06.10.2011 р.], який було затверджено Дослідною комісією, що є підставою для видання міжнародного Звіту МСЕ-R.

 13. Вклад АЗ України на Збори з підготовки конференції (ЗПК-12-2), Швейцарія, м. Женева, 12-25 лютого 2011. Внесок АЗ України, зареєстрованіо на ЗПК-12-2 під № 125: "Пропозиції по зміні тексту проекту Звіту ЗПК, модіфікації Методів А, В, С та додавання Методу D в пункті 1.21 порядку денного ВКР-12". Метод D припускає не вносіті змін до Регламенту радіозв'язку та виключити Резолюцію 614 (ВКР-07). Представлений внесок був розглянутий, обговорений та з незначними редакційними правками включений до Звіту ЗПК по пункту 1.21 порядку денного ВКР-12 та регламентарно-процедурних питань. Підлягає розгляду Всесвітньою конференцією радіозв'язку 2012 року, Женева, 2011.

2012


 

 1. Ukraine. Proposed revision of Draft new Recommendation ITU-R BT. [ETMM] Error-correction, data framing, modulation and emission methods for terrestrial multimedia broadcasting for mobile reception using hand-held receivers in VHF/ UHF bands (Україна. Пропонований перегляд проекту нової Рекомендації ITU-R BT. [ETMM] “Методи корекції помилок, формування кадрів даних, модуляції на випромінювання в системах наземного мультимедійного мовлення для мобільного приймання на носимі приймачі в діапазонах ДВЧ/ УВЧ”) Документ 6А/63 12.04.2012.
 2. Ukraine. Proposed draft revision of Recommendation ITU-R BT. 1872 User requirements for digital electronic news gathering (“Україна. Пропонований проект перегляду Рекомендації ITU-R BT. 1872 “Вимоги користувача до цифрових систем електронного збирання новин””) Документ 6А/62 12.04.2012.

 3. Ukraine. Proposed revision of Recommendation ITU-R BT. 1877 Error-correction, data framing, modulation and emission methods for second generation of digital terrestrial television broadcasting systems (“Україна. Пропонований перегляд Рекомендації ITU-R BT. 1877 “Методи корекції помилок, формування кадрів даних та випромінювання в системах наземного цифрового телевізійного мовлення другого покоління””) Документ 6А/61 12.04.2012.

 4. Ukraine. Proposed draft text of sub-clause 11.3 of draft DTTB Handbook (“Україна. Пропонований проект тексту підрозділу 11.3 проекту міжнародного Довідника по цифровому наземному ТВ мовленню”) Документ 6А/64 12.04.2012.

 5. Ukraine. Proposed draft text of sub-clause 12.3 of draft DTTB Handbook (“Україна. Пропонований проект тексту підрозділу 12.3 проекту міжнародного Довідника по цифровому наземному ТВ мовленню”) Документ 6А/65 12.04.2012.

 6. Ukraine. Colour appearance models for development and evolution of TV and related applications (“ Україна. Моделі кольоросприйняття для побудови та оцінки якості роботи ТВ та споріднених відеозастосовань ”) Документ 6С/44 12.04.2012.

 7. Ukraine. Current and future TV systems color gamut (“ Україна. Область кольорів, передаваних сучасними та майбутніми ТВ системами ”) Документ 6А/43 12.04.2012.

 8. Rapporteur Group on development of the Handbook on Digital Terrestrial Television (DTTB) implementation Status Report on preparation of Handbook on Digital Terrestrial Television (DTTB) implementation (Група доповідачів з розроблення довідника по впровадженню цифрового наземного телевізійного мовлення. Звіт про стан розроблення довідника по впровадженню цифрового наземного телевізійного мовлення (DTTB)). Документ 6А/67 23.04.2012.

 9. Ukraine Range of colors transmitted and reproduced by TV system (Україна. Область кольорів, передаваних та відтворюваних ТВ системою). Документ 6B/63, 6C/99, 10.10.2012).

 10. Ukraine. Characteristics of color appearance of TV images: adaptivity of color perception to viewing conditions (Україна. Характеристики кольоросприйняття ТВ зображень: адаптивність кольоросприйняття до умов спостереження). Документ 6B/62, 6C/98, 9.10.2012).

 11. Rapporteur on development of Handbook “TV colorimetry”. Progress Report on development of Handbook “TV colorimetry” (Доповідач з розроблення Довідника “ТВ колориметрія”. Звіт про стан розроблення Довідника “ТВ колориметрія”) Документ 6C/52 24 квітня 2012 р.

 12. Ukraine. Proposal for the work of the conference. (Україна. Пропозиція щодо роботи Конференції) Документ 69 6 січня 2012 р.

2013

 
 1. .Ukraine. Proposition on working document to preliminary draft new report ITU-R BT.[DTTBMEASUREMENT] – Guidelines on measurements for digital terrestrial television broadcasting systems (Україна. Пропозиція по робочому документу щодо попереднього проекту нового Звіту ITU-R BT.[DTTBMEASUREMENT] – Настанови з вимірювань в системах цифрового наземного телебачення). Документ 6A/238, 6C/164, 11 квітня 2013 р.

 2. Ukraine. Proposed clause 5.6.1 of working document to preliminary draft new report ITU-R BT.[DTTBMEASUREMENT] Guidelines on measurements for digital terrestrial television broadcasting systems. (Україна. Пропонований пункт 5.6.1 робочого документа щодо попереднього проекту нового Звіту ITU-R BT.[DTTBMEASUREMENT] – Настанови з вимірювань в системах цифрового наземного телебачення). Документ 6A/239, 6C/169, 11 квітня 2013 р.

 3. Ukraine. Proposed clause 5.6.2 of working document to preliminary draft new report ITU-R BT.[DTTBMEASUREMENT] Guidelines on measurements for digital terrestrial television broadcasting systems (Україна. Пропонований пункт 5.6.2 робочого документа щодо попереднього проекту нового Звіту ITU-R BT.[DTTBMEASUREMENT] – Настанови з вимірювань в системах цифрового наземного телебачення).. Документ 6A/240, 6C/170, 11 квітня 2013 р.

 4. Ukraine. Proposed clause 3.6 of working document to preliminary draft new report ITU-R BT.[DTTBMEASUREMENT] Guidelines on measurements for digital terrestrial television broadcasting systems (Україна. Пропонований підрозділ 3.6 робочого документа щодо попереднього проекту нового Звіту ITU-R BT.[DTTBMEASUREMENT] – Настанови з вимірювань в системах цифрового наземного телебачення). Документ 6A/241, 6C/171, 11 квітняl 2013 р.

 5. Ukraine. Colorimetric characteristics of new video applications: Digital cinema and digital TV systems matching (Україна. Колориметричні характеристики нових відеозастосовань: Зіставлення систем цифрового кінематографу та систем цифрового ТБ). Документ 6C/165, 10 квітня 2013 р.

 6. Ukraine. Some colour spaces for use in different industries and colour spaces of digital TV systems matching (Україна. Співставлення деяких колірних просторів для використання в різних виробництвах й колірних просторів систем цифрового ТБ). Документ 6C/166, 10 квітня 2013 р.

 7. Ukraine. Use of multi-primary reproduction of TV images produced by SDTV, HDTV and UHDTV systems (Україна. Використання відтворення з багатьма (більше за три) основними кольорами ТВ зображень, вироблених системами ТБСЧ, ТБВЧ та ТБНВЧ). Документ 6C/167, 10 квітня 2013 р.

 8. Ukraine. Test materials for colour reproduction quality evaluation (Україна. Випробувальні матеріали для оцінювання якості кольоровідтворення). Документ 6C/168. Квітень  2013 р.

 9. Ukraine. Broadcasting of multimedia and data applications for mobile reception (Україна. Мовлення програм мультимедійних застосовань та застосовань передавання даних для мобільних застосовань). Документ 6B/114, 10 квітня 2013 р.

 10. Ukraine. The method of determination boundaries in uniform color space of color gamut transmitted and reproduced by TV and other imaging systems. (Україна. Метод побудови границь області кольорів у рівноконтрастному колірному просторі, передаваних і відтворюваних ТВ системами та іншими системами зображення). Документ 6C/241, 05 листопада 2013 р.

 11. Ukraine. Construction of equidistant grid in uniform colour space, uniformly filling colour gamut transmitted and reproduced by television systems (Україна. Побудова еквідистантної сітки кольорів в рівноконтрастному колірному просторі, яка рівномірно заповнює область кольорів, що їх передають та відтворюють телевізійними системами). Документ 6C/242, 05 листопада 2013 р.

 12. Ukraine. Total video quality in digital TV system light-to-light path (Україна. Вислідна якість зображення в трактах “від світла до світла” систем цифрового телебачення). Документ 6C/243, 05 листопада 2013 р.

 13. Ukraine. Reproduction of images transmitted in three-primary TV systems with six primaries reproducing devices (Україна. Відтворення зображень, які передають ТВ системами c трьома основними кольорами, відтворювальними пристроями з шістьма основними кольорами). Документ 6C/244, 05 листопада 2013 р.

 14. Ukraine. Modern requirements for television test signals (Україна. Сучасні вимоги до телевізійних випробувальних сигналів). Документ 6C/245, 05 листопада 2013 р.

 15. RG on development Handbook on DTTB. Status report on preparation of Handbook on digital terrestrial television (DTTB) implementation (Група доповідачів з розроблення Довідника по впровадженню цифрового наземного телебачення (DTTB)). Документ 6A/367, 20 листопада 2013 р.

2014


 1. Група доповідачів з розроблення Довідника з технічної реалізації цифрового наземного телевізійного мовлення (DTTB). Статус здійснення Довідника МСЕ-Р з технічної реалізації цифрового наземного телевізійного мовлення (DTTB). Документ 6А/412-E
 1. Група доповідачів з розроблення Довідника з технічної реалізації цифрового наземного телевізійного мовлення (DTTB). Статус здійснення Довідника МСЕ-Р з технічної реалізації цифрового наземного телевізійного мовлення (DTTB). Документ 6А/550-E

2015
______________________________________________________________________________________________________________

   246. UA-5    Україна. Можливий підхід до оцінювання області передаваних кольорів та точності    кольоропередавання в ТВ системах з надвисоким динамічним діапазоном яскравості. Документ 6С/___
  247. UA-6    Україна. Пропонований проект тексту розділу 7 “Процедури координації та сумісне 
         застосування смуги частот” проекту Довідника МСЕ-Р з технічної реалізації цифрового наземного
         телевізійного мовлення. Документ 6А/547 від 06.02.2015 р.
  248. UA-7    Україна. Пропонований проект тексту розділу 17 “Якість обслуговування для застосовань
         мовленнєвого телебачення” проекту Довідника МСЕ-Р з технічної реалізації цифрового наземного
         телевізійного мовлення. Документ 6А/548 від 06.02.2015 р.
  249. UA-8    Україна. Пропонована модифікація робочого документа до попереднього проекту нового Звіту 
        ITU-R BT.[DTTBMEASUREMENT] Настанови щодо вимірювань в системі цифрового наземного телевізійного
        мовлення. Документ 6А/549 від 06.02.2015 р.
  250. UA-9    Група доповідачів з розроблення Довідника з технічної реалізації цифрового наземного
       телевізійного мовлення (DTTB). Статус розроблення Довідника МСЕ-Р з технічної реалізації цифрового   
       наземного телевізійного мовлення (DTTB). Документ 6А/550 від 06.02.2015 р.
  251. UA-A-1    Україна. Пропонована модифікація робочого документа до попереднього проекту нового
      Звіту ITU-R BT.[DTTBMEASUREMENT] Настанови щодо вимірювань у системах цифрового наземного
      телевізійного мовлення. Документ 6А/620 від 06.07.2015.
  252. UA-C-1    Україна. Проблемні питання телевізійної колориметрії. Документ 6C/___
 253. UA-C-2    Україна. Колориметричні характеристики наскрізного ТВ тракту “від світла до світла”:
      Розрахунок спектральних характеристик чутливості каналів основних кольорів ТВ камер. Документ
      6C/485 від 06.07.2015 р.
 254. UA-C-3    Україна. Колориметрія систем ТБНВЧ: Зіставлення кольоропередавання в наскрізному ТВ 
      тракті “від світла до світла” для колориметричних параметрів, базованих на колориметричних системах   МКО-1931 та МКО-2006. Документ 6C/483 від 06.07.2015.
255. UA-С-4    Україна. Пропонований робочий документ до розроблення проекту нової Рекомендації ITU-R BT.[COLORIMETRY] “Застосування у телебаченні колориметрії, базованої на спектральних характеристиках зорового сприйняття людини, специфікованих МКО у 1931 р. та у 2006 р ”. Документ 6С/482 від 06.07.2015 р.
256. UA-С-5    Україна. Оцінка вірності кольоропередавання наскрізного відеотракту системи цифрового телебачення “від світла до світла”. Документ 6C/484 від 06.07.2015 р.
257. UA-C-6    Питання, стосовні до проекту звіту «Телевізійна колориметрія». Документ 6C/297 від 03.07.2015 р.
258. UA-A-2    Група доповідачів з розроблення Довідника з технічної реалізації цифрового наземного телевізійного мовлення (DTTB). Статус підготовки Довідника МСЕ-Р з технічної реалізації цифрового наземного телевізійного мовлення (DTTB). Документ 6А/646 від 14.07.2015 р.
259. UA-A-3    Група доповідачів з розроблення Довідника з технічної реалізації цифрового наземного телевізійного мовлення (DTTB). Робочий документ щодо проекту Довідника з технічної реалізації цифрового наземного телевізійного мовлення (DTTB). Документ 6А/643 від 14.07.2015 р.
260. UA-A-3    Група доповідачів з розроблення Довідника з технічної реалізації цифрового наземного телевізійного мовлення (DTTB). План розробки Довідника з технічної реалізації цифрового наземного телевізійного мовлення (DTTB). Документ 6А/644 від 14.07.2015 р.
261. R15-WRC15-C-0098!!MSW-R “Україна. Пропозиції по роботі конференції ВКР-15. Пункт 8 порядку денного”.

2016
_____________________________________________________________________________________________________________

262. Ukraine. Proposed modification of Chapter 3 “Requirements to broadcast terrestrial networks” of working document toward preliminary draft Handbook on digital terrestrial television and multimedia broadcasting implementation (Україна. Пропоновані зміни глави 3 «Вимоги до мереж наземного мовлення» Робочого документа до попереднього проекту Довідника з реалізації систем цифрового наземного телевізійного і мультимедійного мовлення). Документ 6A/25, 2016-01-18.
263. Ukraine. Proposed modification of Chapter 6 "Broadcast network planning" of working document toward Preliminary draft Handbook on digital terrestrial television and multimedia broadcasting implementation (Україна. Пропоновані зміни глави 6 «Планування мереж мовлення» Робочого документа до попереднього проекту Довідника з реалізації систем цифрового наземного телевізійного і мультимедійного мовлення). Документ 6A/26, 2016-01-18.
264. Ukraine. Proposed modification of Chapter 7 "Coordination procedures and sharing of frequency band" of working document toward preliminary draft Handbook on digital terrestrial television and multimedia broadcasting implementation (Україна. Пропоновані зміни глави 7 «Процедури координації та сумісного використання смуг частот» Робочого документа до попереднього проекту Довідника з реалізації систем цифрового наземного телевізійного і мультимедійного мовлення). Документ 6A/27, 2016-01-18.
265. Ukraine. Proposed modification of Chapter 9 "System layer in digital broadcasting systems" of working document toward preliminary draft Handbook on digital terrestrial television and multimedia broadcasting implementation (Україна. Пропоновані зміни глави 9 «Системний рівень у системах цифрового мовлення» Робочого документа до попереднього проекту Довідника з реалізації систем цифрового наземного телевізійного і мультимедійного мовлення). Документ 6A/28, 2016-01-18.
266. Ukraine. Proposed modification of Chapter 18 "Digital TV receivers" of working document toward Preliminary draft Handbook on digital terrestrial television and multimedia broadcasting implementation  (Україна. Пропоновані зміни глави 18 «Приймачі цифрового ТБ» Робочого документа до попереднього проекту Довідника з реалізації систем цифрового наземного телевізійного і мультимедійного мовлення). Документ 6A/29, 2016-01-18.
267. Ukraine. Proposed modification of Chapter 19 "Contribution and news gathering systems" of working document toward preliminary draft Handbook on digital terrestrial television and multimedia broadcasting implementation (Україна. Пропоновані зміни глави 19 «Системи доставки програмних матеріалів та збирання новин» Робочого документа до попереднього проекту Довідника з реалізації систем цифрового наземного телевізійного і мультимедійного мовлення). Документ 6A/30, 2016-01-18.
268. Annex 4 to Working Party 6A Chairman's Report  Preliminary Draft Handbook on Digital Terrestrial Television and Multimedia Broadcasting Implementation.  implementation (Додаток 4 до Звіту Голови Робочої групи 6А.  Проект Довідника з реалізації систем цифрового наземного телевізійного і мультимедійного мовлення). Додаток 4 до Документа 6A/36-E, 4 лютого 2016.
269. Working Party 6A Draft New Handbook on “Digital Terrestrial Television Networks And Systems Implementation” (Робоча група 6А. Проект нового довідника з «Реалізації систем цифрового наземного телевізійного і мультимедійного мовлення»).  Документ 6/74-E, 27 жовтня 2016.
270. Rapporteur on TV colorimetry issues.  Proposed editorial revision of the Report ITU-R BT.2380 “Television colorimetry elements” (Доповідач з питань ТВ колориметрії. Пропонований редакційний перегляд Звіту ITU-R BT.2380 «Елементи телевізійної колориметрії»). Документ 6С/54-E, 29 січня 2016.
271. Rapporteur on TV colorimetry issues.  Working document to preliminary draft modification of the Report ITU-R BT.2380 “Television colorimetry elements” (Доповідач з питань ТВ колориметрії. Робочий документ до попереднього проекту модифікації Звіту ITU-R BT.2380 «Елементи телевізійної колориметрії»). Документ 6С/55-E, 29 січня 2016.
272. Annex 6 to Working Party 6C Chairman’s Report.   Preliminary draft revision of Report ITU-R BT.2380  “Television colorimetry elements” (Додаток 6 до Звіту Голови Робочої групи 6C. Попередній проект перегляду Звіту ITU-R BT.2380 «Елементи телевізійної колориметрії») Додаток 6 до Документу 6C/158-E, 7 листопад 2016.

2017
_____________________________________________________________________________________________________________

273. Chairmen Rapporteur Group RG-BT2380. Progress REPORT ON Assessment of revision to Report ITU-R BT.2380 (Голови Групи доповідачів RG-BT.2380. Робочий звіт про хід перегляду Звіту ITU-R BT.2380) Документ 6С/201-E, 13 березня 2017 р.).

2018
_______________________________________________________________________________________________________________

274. “Ukraine. Proposed revision of Recommendation ITU-R BT.2026-0 “Guidelines on the implementation of systems for in-service objective measurement and monitoring of “perceptual transparency” for the distribution chain of SDTV and HDTV programmes”” (“Україна. Пропонований перегляд Рекомендації ITU-R ВТ.2026-0 “Настанови щодо реалізації систем вимірювання та моніторингу “сприйманої прозорості” тракту розподілу програм ТБСЧ та ТБВЧ в процесі роботи служби за допомогою метрик об’єктивної оцінки якості””),  Документ 6B/229 від 9 квітня 2018
275. “Ukraine. Proposed revision of Recommendation ITU-R BT.2054-0 “Multiplexing and transport schemes in multimedia broadcasting systems for mobile reception”” (“Україна. “Пропонований перегляд Рекомендації ITU-R BT.2054-0 “Мультиплексування та методи транспортування в системах мультимедійного мовлення для мобільного приймання””), Документ 6B/230  від 9 квітня 2018
276. Proposed revision of Recommendation ITU-R BT.2055-0 “Content elements in multimedia broadcasting systems for mobile reception”” (“Україна. Пропонований перегляд Рекомендації ITU-R BT.2055-0 “Елементи контенту в системах мультимедійного мовлення для мобільного приймання””), Документ 6B/231 від 9 квітня 2018
277. “Ukraine. Proposed revision subsection A.1 of Annex A of the Report ITU-R BT.2380-1 “Television colorimetry elements”” (“Україна. Пропонований перегляд підрозділу A.1 Додатка А Звіту ITU-R ВТ.2380-1 “Елементи телевізійної колориметрії””), Документ 6С/334 від 9 квітня 2018
278.  “Ukraine. Proposed revision subsection A.2 of Annex A of the Report ITU-R BT.2380-1 “Television colorimetry elements”” (“Україна. Пропонований перегляд підрозділу А.2 Додатка А Звіту ITU-R ВТ.2380-1 “Елементи телевізійної колориметрії“”), Документ 6С/337 від 9 квітня 2018
279. “Ukraine. Proposition for an explanation regarding the ratio of the gamma OOTF of HDR-TV and SDR-TV systems, including HDTV and SDTV systems” (“Україна. Пропозиції щодо пояснення відносно співвідношення параметра гамма OOTF систем HDR-TV та SDR-TV, включаючи системи ТБВЧ та ТБСЧ”)  Документ 6С/335 від 9 квітня 2018
280. “Ukraine. Modern progress of TV colorimetry. Propositions for revision Report ITU-R BT.2380-1 “Television colorimetry elements” ” (“Україна. Сучасний прогрес ТВ колориметрії. Пропозиції щодо перегляду Звіту ITU-R BT.2380-1 “Елементи телевізійної колориметрії” ”) Документ 6A/446, 6B/274, 6С/375 від 9 жовтня 2018
281. “Ukraine. Proposed modification of the Recommendation ITU-R BT.2024 "HDTV digital image systems for the production and international exchange of 3DTV programmes for broadcasting”” (“Україна. Пропонована модифікація Рекомендації ITU-R BT.2024 “Цифрові системи зображення ТБВЧ для виробництва та міжнародного обміну програмами 3DTV для мовлення ””). Документ 6A/441, 6B/269, 8 жовтня 2018 р.
282. “Ukraine. Proposed modification of Recommendation ITU-R BT.1790 “Requirements for monitoring of broadcasting chains during operation”” (“Україна. Пропонована модифікація Рекомендації ITU-R BT.1790 “ Вимоги до моніторингу кіл мовлення під час експлуатації”). Документ 6A/442, 6B/270, 6C/369, 8 жовтня 2018 р.
283. “Ukraine. Proposed modification of Report ITU-R BT.2295-2 “Digital terrestrial broadcasting systems”” (“Україна. Пропонована модифікація Звіту ITU-R BT.2295-2 “Цифрові системи наземного мовлення”). Документ 6A/447, 6B/275, 6C/374,  8 жовтня 2018 р.
284. “Ukraine. Proposed modification of Recommendation ITU-R BT.1833-3 “Broadcasting of multimedia and data applications for mobile reception by handheld receivers”” (“Україна. Пропонована модифікація Рекомендації ITU-R BT.1833 “Застосовання мультимедійного мовлення та передавання даних для мобільного приймання за допомогою портативних приймачів”). Документ 6A/443,  6B/271, 6C/370, 8 жовтня 2018 р.
285. “Ukraine. Proposed modification of Recommendation ITU-R BT. 2016-1 “Error-correction, data framing, modulation and emission methods for terrestrial multimedia broadcasting for mobile reception using handheld receivers in VHF/UHF bands”” (“Україна. Пропонована модифікація Рекомендації ITU-R BT.2016-1 “Корекція помилок, структура даних, методи модуляції та випромінювання для наземного мультимедійного мовлення для мобільного приймання за допомогою портативних приймачів у діапазонах ДВЧ/УВЧ””). Документ 6A/445, 6B/272, 6C/371, 8 жовтня 2018 р.
286. “Ukraine. Proposed modification of Recommendation ITU-R BT.2054-1 “Multiplexing and transport schemes in multimedia broadcasting systems for mobile reception”” (“Україна. Пропонована модифікація Рекомендації ITU-R BT.2054-1 “ Схеми мультиплексування та транспортування в системах мультимедійного мовлення для мобільного приймання””). Документ 6A/445, 6B/273, 6C/372, 8 жовтня 2018 р.
287. “Ukraine. Proposed revision of Annex А “New colour appearance models” of the Report ITU-R BT.2380 “Television colorimetry elements””  (“Україна. Пропонований перегляд Додатку А “Нові моделі кольоросприйняття” Звіту ITU-R BT.2380 “Елементи телевізійної колориметрії””). Документ 6C/368, 8 жовтня 2018 р.