Стратегічний план розвитку ДП "УНДІРТ" на довгостроковий період (основні розділи)

ЗМІСТ 

Вступ
Характеристика підприємства, характеристика продукції (послуг), що виробляється підприєиством
План виробничої діяльності підприємства
Організаційний план
Аналіз потенційних ризиків
Висновки


 

ВСТУП

Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення” (ДП “УНДІРТ”), засновано на державній власності згідно з наказом Міністра зв'язку України від 23.06.1993 № 87. ДП “УНДІРТ” є державним унітарним комерційним підприємством і належить до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 №1734 ДП “УНДІРТ” внесено до Переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

За вагомі наукові досягнення у впровадженні новітніх радіотехнологій та високий науковий рейтинг ДП “УНДІРТ” внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, свідоцтво видано Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України.

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПІДПРИЄМСТВА, ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ), ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Науково-технічна діяльність ДП “УНДІРТ” у відповідності до наукових напрямків постійно спрямовується на проведення досліджень, які мають високий пріоритет та практичне значення у галузі телекомунікацій. Результати наукової діяльності інституту сприяють прискоренню впровадження нових технологій у радіозв’язку, телебаченні, радіомовленні та супутниковому зв’язку. Постійно надаються інформаційні та експертні послуги на замовлення органів держаної влади та різних установ.

За час існування, інститутом виконано: науково-дослідних робіт (НДР) – понад 300, дослідно-конструкторських робіт (ДКР) – понад 100. Результати 220 НДР та ДКР знайшли своє застосування в галузі телекомунікацій.

Фахівці ДП “УНДІРТ” також проводять роботи з удосконалення тарифної політики та приділяють велику увагу у своїх дослідженнях питанням ефективного використання радіочастотного спектру.

Адміністрація зв'язку та радіочастот України залучає фахівців
ДП “УНДІРТ” у якості науково-технічних експертів для участі у роботі усіх Дослідних комісій (ДК) Сектору радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU-R) та їхніх робочих і цільових груп.

Членство інституту в ETSI, дозволяє установам та підприємствам України отримувати за посередництвом ДП “УНДІРТ” інформацію щодо європейських стандартів та міжнародних Рекомендацій, а також інших документів та їх проектів, на підставі того, що ETSI надало ДП “УНДІРТ” права на розповсюдження європейських стандартів у межах України.

Вагому питому частину досліджень в інституті займає розроблення сучасних нормативних документів, які відповідають європейським та світовим вимогам.

На базі інституту створено два технічні комітети стандартизації: ТК 123 “Аудіовізуальні системи і служби” і ТК 155 “Радіотехнології”. У рамках технічних комітетів стандартизації проводиться розроблення національних стандартів України, гармонізованих з європейськими стандартами.

Для здійснення сертифікаційних випробувань телекомунікаційного обладнання в ДП “УНДІРТ“ акредитовані:

 • з 1995 р. Випробувальний центр радіо і телебачення (ВЦ РіТ УНДІРТ);
 • з 2002 р. Орган з сертифікації продукції (ОС УНДІРТ);
 • з 2004 р. Орган з сертифікації систем управління якістю.

ОС УНДІРТ призначено та уповноважено на виконання робіт з сертифікації продукції та систем управління якістю в Системі УкрСЕПРО.

Відповідно до наказу Мінекономрозвитку України від 02.08.2013 № 890 ДП “УНДІРТ” призначено як орган з оцінки відповідності вимогам таких технічних регламентів:

 • Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання;
 • Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання;
 • Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання.

Виконуючи функції системного інституту галузі з питань радіозв’язку, телебачення і радіомовлення, а також проблем розвитку новітніх радіотехнологій та аудіовізуальних і мультимедійних систем, ДП “УНДІРТ” виконує роботи з систематизації:

– національних та міжнародних стандартів, інших нормативних документів;

 • термінології за напрямками діяльності інституту;
 • звітної документації за результатами наукових досліджень;
 • тарифної політики в галузі зв’язку;
 • науково-технічної політики з питань радіозв’язку, телебачення і радіомовлення;
 • системи стандартів з цифрового телебачення.

Разом з іншими науково-дослідними інститутами (НДІ) галузі
ДП “УНДІРТ” вирішував загальносистемні питання в частині розроблення:

 • Концепції розвитку зв’язку України;
 • побудови загальнодержавної системи відомчого зв’язку,
 • системи якості надання телекомунікаційних послуг;
 • Цільової програми розвитку цифрового телебачення в Україні;
 • Цільової програми побудови Національної супутникової системи зв'язку;
 • проектів позиції України на Всесвітніх конференціях з радіозв’язку (ВКР).

ДП “УНДІРТ” виступає організатором міжнародних науково-технічних та науково-практичних конференцій з актуальних питань розвитку телекомунікацій в Україні. На протязі останніх семи років щорічно проводиться до чотирьох конференцій.

Перелічені роботи системного характеру сприяють упорядкуванню діяльності операторів зв’язку, експлуатаційних підприємств в рамках єдиної системи.

ПЛАН ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Основна мета плану виробничої діяльності у визначенні напрямків наукових досліджень, науково-технічних, дослідно-конструкторських та інших робіт, що забезпечують стратегічний розвиток підприємства, та вирішення задач, що при цьому можуть виникати.

Задачею плану є:

 • надання інформації щодо тематики перелічених вище робіт, які здатний виконати інститут у плані стратегічного розвитку галузі зв'язку;
 • надання інформації щодо науково-технічних та інформаційних послуг, які може надати інститут іншим підприємствам, телерадіокомпаніям, операторам для вирішення завдань їх власних стратегій розвитку;
 • розробка заходів для підтримки і розвитку галузі телекомунікацій України стосовно радіотехнологій з урахуванням положень міжнародних нормативно-правових та інших регулюючих документів.

Ціллю плану виробничої діяльності є доведення до потенційних замовників, партнерів задач, які підприємство в стані реально вирішити у потрібний термін у визначеному складі.

У науково-технічному напрямку ДП “УНДІРТ” продовжує виконувати функції системного інституту галузі зв'язку з питань радіозв’язку, телебачення і радіомовлення. Встановлені статутні напрямки наукової діяльності інституту зберігаються за одночасним укріпленням його наукового статусу у напрямку поглиблення і розширення їхнього наукового змісту відповідно до нових напрямків розвитку радіотехнологій, що має послуговувати збільшенню рентабельності ДП “УНДІРТ”.

До основних пріоритетних стратегічних напрямків виробничої діяльності інституту віднесені такі заходи:

 • постійне проведення досліджень світового стану й тенденцій розвитку сучасних технологій телекомунікацій стосовно систем і засобів радіозв'язку й мовлення з аналізом потреб ринку розробки рекомендацій щодо впровадження нових послуг зв'язку та мовлення;
 • аналіз світового стану розвитку технологій телекомунікацій для підвищення ефективності використання енергетичних та частотних ресурсів радіоканалів. На підставі результатів аналізу та маркетингових досліджень розроблення рекомендацій та шляхів впровадження сучасних технологій в Україні та пошук шляхів підвищення ефективності функціювання існуючого обладнання телекомунікацій, особливо ТБ і РМ.
 • установлення наукових зв'язків і розширення участі в роботі провідних міжнародних і європейських організацій в сфері телекомунікацій. Наукове забезпечення й практична реалізація проблем міжнародного співробітництва за дорученням Адміністрації зв'язку та радіочастот України, а також забезпечення науково-технічної політики України в удосконаленні систем радіозв'язку і мовлення з розробленням для галузі зв'язку рекомендацій відносно проведення цієї політики на міжнародному та національному рівня, включаючи підготовку проектів позицій Адміністрації зв’язку та радіочастот України на Всесвітніх конференціях радіозв’язку;
 • проведення фундаментальних і прикладних досліджень, винахідницької й патентної діяльності, що становлять національний інтерес, з метою участі України у світовому прогресі як рівноправного партнера, а не як покупця технологій, а також відродження національної промисловості на базі зазначених досліджень за відповідними напрямками;
 • розвиток теоретичних основ і практичних методів використання систем телекомунікацій, ефективних методів побудови мереж радіозв'язку й мовлення на підставі проведення системних, фундаментальних і прикладних досліджень; розроблення програмних документів розвитку радіозв'язку, аналіз спроможностей і перспектив побудови нових систем супутникового й наземного радіозв'язку та мовлення, здійснення наукового супроводу, проектування, розроблення та впровадження цих систем, а також пошук можливостей надання нових послуг на їхній основі;
 • активна участь у розробленні та розвитку національної нормативної бази, гармонізованої з вимогами європейських і світових регламентуючих документів за напрямками ТК 123 “Аудіовізуальні системи та служби” та ТК 155 “Радіотехнології”; розвиток напрямку робіт з оптимізації тарифної політики в сфері радіозв’язку (РЗ), РМ, ТБ та обґрунтування ефективності інвестиційних проектів у цій сфері; участь у розробленні регулятивних документів щодо використання радіотехнологій у системах телекомунікацій, а також участь у розв'язуванні проблем забезпечення електромагнітної сумісності й розв'язання завдань з ефективного використання частотного та енергетичного ресурсів;
 • розширення кола розв’язуваних наукових проблем у відповідності до розвитку новітніх радіотехнологій, суттєве збільшення робіт із програмного моделювання цифрових систем радіозв’язку і мовлення. Створення еталонних моделей каналів і трактів радіозв’язку і мовлення.
 • організація та проведення міжнародних науково-технічних та науково-практичних конференцій по проблемам розвитку та впровадження ефективних радіотехнологій, нових послуг та по іншим суміжним питанням в особливості що стосуються якості надання послуг.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

Організаційна частина стратегії розвитку має містити:

 • організаційну схему підприємства з визначенням необхідних трудових ресурсів з розподілом обов’язків;
 • плани організації діяльності підрозділів інституту та взаємодії служб,
 • схеми організації взаємодії співробітників підприємства для забезпечення проведення робіт;
 • план заходів, необхідних для виконання виробничого плану;
 • відомості про партнерів у разі їх залучення до робіт, що можуть бути виконані інститутом.

В організаційному плані до структури інституту входять такі основні підрозділи (див. структуру):

 • відділ систем радіозв’язку;
 • відділ систем супутникового зв’язку;
 • відділ телевізійного мовлення;
 • відділ радіомовлення;
 • відділ радіочастот;
 • відділ стандартизації, метрології та інформації;
 • лабораторія тарифоутворення.

Загальна чисельність працівників 98, в тому числі наукових співробітників 63. Стисла характеристика підприємства приведена у відповідному розділі.

Сфера діяльності підрозділів підприємства, номенклатура робіт та їх організація визначається функціональним призначенням підрозділу.

Питання взаємодії підрозділів та служб у разі виконання сумісних робіт або робіт, що можна віднести до функціональних призначень (тематики робіт) різних підрозділів визначається внутрішнім документом за узгодженням керівників підрозділів

У разі потреби для виконання окремих робіт можуть утворюватися тимчасові трудові колективи з представників різних підрозділів. Схеми організації взаємодії співробітників різних підрозділів визначається внутрішнім документом за узгодженням керівників підрозділів.

Для забезпечення виконання робіт в рамках плану виробничої діяльності, та робіт, що можуть виникнути у результаті проведення маркетингової діяльності в організаційному напрямку необхідно передбачити наступні заходи:

 • проведення інвентаризації та систематизації наукових ідей, напрацювань і проектів, що можуть лягти в основу виконання прикладних та фундаментальних НДР, ДКР;
 • проведення широкої рекламної популяризації нових ідей та проектів з метою визначення можливих партнерів і замовників;
 • створення наукових напрацювань інституту шляхом постійного проведення, незалежно від наявності договорів, робіт випереджального характеру в напрямках:
 1. аналітичного огляду світового стану розвитку телекомунікацій з метою підвищення ефективності використання енергетичних та частотних ресурсів радіоканалів;
 2. підвищення ефективності функціонування задіяного обладнання телекомунікацій, особливо для ТБ і РМ,
 3. модернізації у відповідності до новітніх технологій засобів фіксованого й рухомого радіозв'язку, що може заінтересовувати можливих замовників і операторів і стати джерелом отримання ними додаткових прибутків;
 4. маркетингу ринку потреб у науковій продукції та розроблення нових напрямків розвитку радіотехнологій, пошуку перспективних наукових напрямків у теорії та практиці телекомунікацій з метою визначення потенційного кола замовників для реалізації вказаних вище наукових напрацювань у НДР, ДКР;
 5. активізації робіт з пропаганди напрацювань інституту та підвищення його наукового рейтингу інституту шляхом створення монографій, навчальної і науково-популярної літератури, організації конференцій, виставок тощо;
 • забезпечення винахідницької й патентної діяльності та проведення фундаментальних і прикладних досліджень;
 • забезпечення повної автоматизації наукових та виробничих процесів на підприємстві.

З метою успішного проведення НДР, ДКР та задоволення потреб замовників у інформаційному обслуговуванні з належною якістю, у визначені терміни в організаційному плані передбачається:

 1. проведення цілеспрямованої роботи з кадровим резервом керівників основних структурних підрозділів інституту. Активізація роботи з підбору здібних молодих вчених і створення для них умов, що забезпечують максимально ефективну наукову віддачу. Проведення організаційних заходів і кадрової політики відкриття в інституті аспірантури за науковими напрямками інституту з перспективою організації роботи при ДП “УНДІРТ” спеціалізованої ради захисту кандидатських дисертацій;
 2. визначення умов встановлення контактів з міжнародними організаціями з метою отримання відповідних грантів на реалізацію наукових робіт у напрямку інтеграції України до ЄС. Аналіз можливості перспективного співробітництва з Європейським інститутом мовлення, міжнародними організаціями супутникового та наземного зв'язку з метою участі в розробленні спільних проектів;
 3. забезпечення високої гнучкості науково-виробничих процесів шляхом щорічного перегляду структури інституту з обговоренням на НТР оптимізації можливості забезпечення статутних вимог, а також окремих заходів, що передбачають збереження стійкої життєздатності організації. Проведення практики, що себе виправдовує, перерозподілу наукових кадрів під час виконання термінових і важливих за значимістю робіт із гнучкою системою регулювання трудової зайнятості у рамках чинного законодавства;
 4. проведення інвентаризації стану і ступеня відповідності обчислювальної техніки і програмного забезпечення рівню завдань, що розв’язуються, а також аналіз можливостей наявної обчислювальної техніки для розв'язання нових, перспективних проблем, пов’язаних з модулюванням і обробленням сучасних радіотехнологічних процесів;
 5. активізація науково-організаційної діяльності у питаннях взаємодії з місцевими органами влади й співробітництва з Південним центром АНУ з метою взаємовигідного розв'язування наукових, експертних і виробничих проблем;
 6. встановлення ділових контактів з підприємствами, що використовують у своїй діяльності радіотехнології, вивчення їх потреб щодо впровадження новітніх технологій та послуг з укладенням договорів на проекти їх переоснащення або модернізації встановленого обладнання.
 7. активізація ділових контактів і проведення роботи з укладення договорів на розроблення стандартів з підприємствами, операторами, організаціями, що надають послуги з радіозв'язку й мовлення.
 8. розширення взаємних зв'язків з операторами, науково-дослідними та проектувальними установами, що використовують у своїй діяльності радіотехнології з метою обміну досвідом та надання, у разі потреби, науково-технічних консультацій;
 9. розширення номенклатури надання експертних і консультаційних послуг, науково-технічного сприяння державним підприємствам і операторам зв'язку у питаннях побудови нових систем радіозв'язку, впровадження сучасних технологій радіозв'язку і мовлення, надання послуг на нормативне і інформаційне забезпечення, а також підвищення кваліфікації спеціалістів галузі;
 10. пошук дозволених законодавством України форм перетворення структури і статусу ДП “УНДІРТ”, які в сучасних ринкових умовах дозволять оптимально використовувати науковий потенціал та приміщення інституту.
 11. постійне проведення оздоблювальних робіт адміністративного будинку інституту, а також проведення ремонтно-оздоблювальних робіт у відділах і допоміжних приміщеннях інституту.

АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНИХ РИЗИКІВ

До основних ризиків, що можуть призвести до гальмування реалізації Стратегії розвитку підприємства, можна віднести соціальну нестабільність у суспільстві, протиріччя чинного законодавства України, а також форс-мажорні обставини.

У першу чергу, це податкові ризики, характерні не тільки високими ставками податків, але і нестабільністю податкового законодавства, коли ставки податків можуть бути змінені. Нескінчені поправки і доповнення, які вносяться до податкового законодавства, є джерелом ризику.

Також до ризиків, що можуть призвести до гальмування реалізації стратегічних планів розвитку підприємства, можна віднести:

 • відсутність стабільного та рівномірного фінансування. Його повна відсутність протягом першого кварталу, обумовлена затримкою результатів розгляду пропозицій конкурсних торгів;
 • недосконалість процедур закупівель, коли на результати розгляду пропозицій конкурсних торгів впливає тільки встановлена замовником вартість робіт, а не кваліфікація учасника;
 • відсутність фінансової підтримки інституту, як державного підприємства, з боку держави, необхідної для:
 1. постійного проведення досліджень у напрямку аналізу міжнародного досвіду розвитку телекомунікацій та підготовку науково-обґрунтованих проектів позицій Адміністрації зв’язку та радіочастот України на Всесвітні конференції радіозв’язку, а також відповідей на запити державних органів;
 2. оновлення комп’ютерного парку та вимірювальної техніки та спеціалізованого програмного забезпечення, що відповідає профілям підрозділів;
 3. безпосередньої участі у семінарах, конференціях, виставках.

Одним із дієвих шляхів суттєвого зменшення ризиків закладено у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2012 р. № 780-р «Про схвалення Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю», а також створення спеціалізованих фондів.

ВИСНОВКИ

Ця Стратегія розвитку підприємства є результатом послідовного накопичення питань, які потребують вирішення в інтересах галузі телекомунікацій та зміцнення міжнародного авторитету Адміністрації зв'язку та радіочастот України в міжнародних організаціях зв’язку: Міжнародний союз електрозв’язку (ITU), Європейський інститут зі стандартизації у галузі телекомунікацій (ETSI), Комітет адміністрацій пошт і зв’язку європейських держав (CEPT), Європейське бюро радіозв’язку (ERO), Міжнародні організації супутникового зв'язку (INTELSAT, SES, EUTELSAT), Регіональна співдружність у сфері зв’язку (РСЗ), Міжнародна організація зі стандартизації (ISO), Міжнародна електротехнічна комісія (IEC), Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (CENELEC).