Загальні відомості

Image

Державне підприємство  "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення" (ДП "УНДІРТ") засновано на державній власності згідно з наказом Міністра зв'язку України від 23.06.93 р. № 87 (докладніше) та належить до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83  Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення" внесено до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Зважаючи на державну важливість наукових проблем, що вирішуються підприємством, на інститут покладено функції системного інституту з вирішення питань за такими основними науковими напрямками:

  • розвиток теорії та практики радіотехнічних систем різноманітного призначення в усіх діапазонах радіочастотного спектра, а також систем радіомовлення і телебачення, усіх видів систем рухомого радіозв'язку, систем супутникового та космічного зв'язку, а також наукове вирішення проблем розвитку новітніх радіотехнологій та аудіовізуальних і мультимедійних систем, включаючи вирішення економічних проблем;
  • установлення наукових зв'язків і розширення участі в роботі провідних міжнародних і європейських організацій в сфері телекомунікацій за дорученням Адміністрації зв'язку та радіочастот України. Наукове забезпечення й практична реалізація  завдань міжнародного співробітництва, а також забезпечення науково-технічної політики України в удосконаленні систем радіозв'язку і мовлення з розробленням рекомендацій стосовно проведення цієї політики на міжнародному та національному рівнях;
  • опрацювання методів та технічних засобів і пристроїв забезпечення електромагнітної сумісності;
  • метрологічне, нормативне та інформаційне забезпечення систем радіозв'язку, радіомовлення та телебачення;
  • проведення сертифікаційних випробувань в установленому порядку;
  • видання науково-технічної продукції.
Офіційний логотип

Рішенням колегії Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 21 квітня 2015 року № 01/01/01-2209 відповідно до рейтингу ДП "УНДІРТ" атестовано за категорією А.

За вагомі наукові досягнення у впровадженні новітніх  радіотехнологій та високий науковий рейтинг ДП "УНДІРТ" внесено  до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Свідоцтво серія НД  № 02472  від  22.05.2018,  видано Міністерством освіти і науки України. Свідоцтво чинне до 28 квітня 2020 року.

ДП "УНДІРТ" проводить: НДР і ДКР за  наведеними вище напрямками, сертифікацію обладнання зв'язку і побутової техніки, інформаційне обслуговування.
ДП "УНДІРТ" бере участь в роботі провідних міжнародних і європейських організацій: ITU, ETSI, CEPT, ERO, EUTELSAT, РСЗ, ISO, IEC, CENELEC. У результаті  такої діяльності Україна є постійним співавтором багатьох Рекомендацій, Звітів, Питань та інших міжнародних документів.

Наказом Держстандарту України №306 від 08.05.1998 на базі інституту створено Технічний комітет стандартизації України ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби», який зареєстровано Р-членом IEC/SC 100C і Q-членом ІЕС/ТС 100.

Наказом Держспоживстандарту України № 88 від 22.03.2006 на базі ДП "УНДІРТ" створено Технічний комітет стандартизації України ТК 155 "Радіотехнології". ТК 155 створено з метою вдосконалення організації робіт з  державної, міждержавної й міжнародної стандартизації в сфері радіотехнологій.

Сфера діяльності ТК 155: системи наземної рухомої служби радіозв'язку; системи фіксованої служби радіозв'язку; системи супутникових служб радіозв'язку.

В інституті з 1995 року акредитовано Випробувальний центр радіо і телебачення (ВЦ РіТ УНДІРТ) на технічну компетентність та незалежність (чинний атестат акредитації № 20227 від 01.12.2019). Випробувальний центр неодноразово підтверджував право на проведення сертифікаційних випробувань продукції, зазначеної в його галузі акредитації

Орган з сертифікації продукції та систем управління якістю УНДІРТ акредитовано Національним агентством з акредитації України (НААУ)

Рішенням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ДП "УНДІРТ"  призначено органом з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам:
- Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №355,
- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1077

В інституті існує видавнича база. З 1995 по 2008 рр. видавався теоретичний науково-практичний журнал радіозв'язку, радіомовлення і телебачення «Праці УНДІРТ», якому був присвоєний міжнародний індекс ISSN. Було видано 54 номери журналів. З 1994 р. фахівцями ДП «УНДІРТ» видано: монографій (підручників тощо) – 18 , монографій за кордоном – 2 , винаходів (патентів) – 59 , наукових статей – понад 500, публікацій в іноземних виданнях – понад 40 , тезисів доповідей – понад  400 . Постановою ВАК України № 27-08/1 від 09.01.2001 р. ДП «УНДІРТ» визначено провідною установою для проведення експертизи дисертацій за спеціальностями: 05.12.02; 05.12.13; 05.12.17.

При ДП "УНДІРТ" діє Науково-технічна рада (в подальшому НТР), яка є постійно діючим координаційно-дорадчим органом ДП "УНДІРТ". У своїй діяльності НТР керується законами України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Верховної Ради, нормативними документами Держзв'язку, іншими нормативними і директивними документами, Статутом інституту.

НТР є однією із форм участі наукових співробітників інституту в розробці і реалізації державної політики в сфері науки і техніки, підвищення рівня  наукових досліджень і інноваційної діяльності, підвищення ефективності підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації (докторів і кандидатів наук) та науково-дослідницької роботи стажистів і здобувачів наукового ступеня.

З 1995 р. фахівці ДП "УНДІРТ" беруть участь у міжнародних конференціях, виставках, симпозіумах, семінарах, нарадах. За минулий період підготовлено і прочитано понад 200 доповідей, інститут експонував 6 зразків обладнання, розробленого і виготовленого в інституті. ДП "УНДІРТ" нагороджено  понад 20 дипломами.

ДП "УНДІРТ"  входить до складу Української асоціації операторів зв’язку "Телас" на правах асоційованого члена Асоціації (рішення Загальних зборів членів Асоціації від 15 березня 2010 р., протокол № 10). Фахівці ДП "УНДІРТ" беруть участь у роботі Експертної ради Української асоціації операторів зв’язку "Телас".

На підставі рішення Президії “Міжнародної асоціації з оцінки відповідності” відповідно до статуту Асоціації  ДП "УНДІРТ" з 2014 року є асоційованим членом Асоціації “МАООВ” та отримав свідоцтво (Протокол №08/14/ч від 30 січня 2014 року).

ДП "УНДІРТ" входить до складу Тимчасової експертної групи для надання консультацій щодо питань здійснення координації робіт з підтвердження відповідності радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що виробляються в Україні та ввозяться з-за кордону, створенную Рішенням НКРЗІ від 16 серпня 2016 р. № 423, зі змін. у 2018 р.

За заслуги в розвитку економіки та вагомий внесок у створення гідного міжнародного іміджу України УНДІРТ занесено в "ЗОЛОТУ КНИГУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ" (т.5) і нагороджено Дипломом і Пам'ятною медаллю Image

 

Загальна характеристика інституту:

 Займана площа
 3505 кв.м
 Кількість структурних наукових підрозділів
 5
 Кількість спеціалізованих лабораторій
 1
 Загальна чисельність співробітників
 90
 Наукових співробітників
 50
 Докторів  наук
 3
 Кандидатів  наук
 13
 Член-кореспондентів
 3

 

Структура інституту:

Image